Ürün Bulunamadı.
Türkiyenin Yönetim Yapısı (T.C İdari Teşkilatı)

Türkiyenin Yönetim Yapısı (T.C İdari Teşkilatı)

Yazar(lar): Kemal Gözler
Yayınevi / Marka: Ekin Yayınevi
Ciltsiz
%5 Indirim
28,00
(KDV DAHİL) 26,60TRL
/ Adet

Y. Tarihi: Ekim 2018
Sayfa: 288
Boyut: 16.5x23.5
Kodu : 9786053277507
Alışveriş Listesine Ekle Taksit Seçenekleri Stoğa Girince Haber Ver
Ürün Tükendi

Teslimat süresi: 3 günde temin.

Çoklu Alımlarda
Adet İndirim Oranı Fiyat
10+ %10 25,20
50+ %13 24,36
Ülkemizde eskiden beri başta siyasal bilgiler fakülteleri ile iktisadî ve idarî bilimler fakülteleri olmak üzere çeşitli fakülte ve yüksekokullarda “Türkiye’nin yönetim yapısı”, “Türkiye’nin idarî yapısı” veya “Türkiye’nin idarî teşkilatı” isimli dersler vardır. <br/>Bu derslerde “T.C. idarî teşkilâtı” incelenir. Bu inceleme idare hukuku derslerinde incelenen idarî teşkilât konusuyla neredeyse aynıdır. Bu derslerde okutulan şey aslında idare hukuku kitaplarında bulunan idarî teşkilâta ilişkin bilgilerden başka bir şey değildir. Bunda da şaşırtıcı bir yan yoktur. Zaten bunun başka türlü olması da mümkün değildir. Zira idarî teşkilât, Anayasa, kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle düzenlenir. Bunları açıklamak ve yorumlamak işi ise hâliyle hukukçuların işidir. <br/>SBF ve İİBF’lerde bu dersi okutan meslektaşlarımızın önemli bir kısmı bu dersi mevzuata aşırı ölçüde bağlı olarak işlemektedirler. Derste anlatılanlar, bakanlıkların kuruluş kanunlarının (artık 1 ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin), 22 Şubat 2005 tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun, 3 Temmuz 2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununun, 10 Temmuz 2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun ilgili maddelerinin bir tekrarından ibaret olmaktadır. Neticede merkezî idare ile mahallî idareler arasındaki ilişkinin niteliğini bilmeyen öğrenciler, il özel idaresinin bir organı olan il encümeni üyelerinin seçim usûlünü ezberlemek zorunda kalmaktadırlar. <br/>Bu dersin sınavlarında da çoğunlukla idarî teşkilâtın temel prensiplerine ilişkin sorular değil, falanca organın oluşumun tarzına ilişkin sorular sorulmaktadır. Maalesef KPSS, kaymakamlık, hakimlik gibi çeşitli meslek sınavlarında da idarî teşkilâta hakim olan ilkelerden ziyade, falanca teşkilatın filanca biriminin kuruluş tarzına ilişkin sorular çıkıyor. Böyle soruların öğrencilerin ezber gücünü ölçmek dışında sağlayacağı bir yarar yoktur. <br/>Böyle bir ortamda öğrenciler, enerjilerini hangi kurum ve kuruluşun hangi bakanlığa bağlı olduğunu ezberlemekle tüketiyorlar. Ancak bu kurum ile bakanlık arasında ne tür bir ilişkinin olduğunu, örneğin bakanın bu kuruma emir ve talimat verip veremeyeceğini bilmiyorlar. <br/>Türkiye’nin yönetim yapısı dersini, içine düştüğü mevzuata bağımlılık açmazından bir ölçüde de olsa kurtarmak lazım. Bunun yolu ise bu ders için idarî teşkilâtın genel teorisini ve temel prensiplerini içeren ders kitapları yazmaktan geçer. İşte bu kitap böyle bir amaç ve böyle bir bakış açısıyla yazılmıştır.<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>Bir inci Kısım<br/>İDARE KAVRAMI VE İDARÎ TEŞKİLÂTA<br/>HAKİM OLAN TEMEL İLKELER<br/>Bölüm 1<br/>İDARE KAVRAMI<br/>I. Genel Olarak<br/>A. “İdare” mi, “Yönetim” mi?<br/>B. Genel Anlamda “İdare” Kavramı <br/>C. Kamu İdaresi-Özel İdare Ayrımı<br/>II. İdare Organı (Organik Anlamda İdare) <br/>A. İdare Organının Yasama Organından Ayrılması<br/>B. İdare Organının Yargı Organından Ayrılması<br/>C. İdare Organının Yürütme Organından Ayrılması<br/>III. İdarî Fonksiyon (Fonksiyonel Anlamda İdare) <br/>IV. Türkiye’nin Yönetim Yapısı Dersinin Konusu Organik Anlamda İdarenin<br/>İncelenmesidir<br/>Bölüm 2<br/>İDARÎ TEŞKİLÂTA HÂKİM<br/>OLAN TEMEL İLKELER<br/>I. İdarenin Kanunîliği İlkesi<br/>A. Kanuna Dayanma İlkesi (İdarenin Secundum Legem Özelliği)<br/>B. Kanuna Aykırı Olmama İlkesi (İdarenin Intra Legem Özelliği) <br/>II. Merkezden Yönetim İlkesi <br/>A. Tanımı<br/>B. Merkezden Yönetimin Özellikleri <br/>VIII TÜRKİYE’NİN YÖNETİM YAPISI<br/>C. Merkezden Yönetimin Yarar ve Sakıncaları <br/>D. Yetki Genişliği İlkesi <br/>III. Yerinden Yönetim (Adem-i Merkeziyet) İlkesi<br/>A. Genel Olarak<br/>B. Yerinden Yönetimin Varlık Şartları <br/>C. Yerinden Yönetimin Çeşitleri <br/>D. Yerinden Yönetimin Yarar ve Sakıncaları <br/>IV. Kamu Tüzel Kişiliği<br/>A. Genel Olarak Kişilik Kavramı <br/>B. Kamu Tüzel Kişileri <br/>C. Kamu Tüzel Kişiliğinin Belirlenmesi (Kamu Tüzel Kişiliğinin Kriterleri)<br/>D. Kamu Tüzel Kişiliği Şartlarının Örnekler Üzerinde Uygulanması <br/>E. Kamu Tüzel Kişiliği Konusunda Çeşitli Uyarılar<br/>F. Kamu Tüzel Kişiliğine Sahip Olan ve Olmayan Teşkilâtlar<br/>G. Kamu Tüzel Kişilerinin Türleri<br/>H. Kamu Tüzel Kişiliğine Sahip Olmanın Sonuçları<br/>V. İdarenin Bütünlüğü İlkesi: Hiyerarşi ve Vesayet <br/>A. Hiyerarşi <br/>B. İdarî Vesayet <br/>İkinci Kısım<br/>MERKEZÎ İDARE<br/>(Devlet İdaresi )<br/>I. Kavramlar<br/>A. “Devlet” Kavramı <br/>B. “Devlet İdaresi” Kavramı<br/>C. “Merkezî İdare” Kavramı<br/>D. “Genel İdare” Kavramı <br/>E. “Mülkî İdare” Kavramı<br/>II. Devlet İdaresine (Merkezî İdareye) Hakim olan ilkeler <br/>A. Hiyerarşi İlkesi<br/>B. Devlet Tüzel Kişiliğinin Tekliği İlkesi<br/>C. Kendi Kendini Örgütleme İlkesi <br/>III. Devlet İdaresinin (Merkezî İdarenin) Bölümleri<br/>A. Merkezî İdarenin Başkent Teşkilatı (Devletin Merkez İdaresi) <br/>B. Merkezî İdarenin Taşra Teşkilatı (Devletin Mülkî İdaresi)<br/>IV. “Devlet Daireleri (Merkezî İdare Daireleri)” veya “Devletin Tüzel Kişilik<br/>Kazandırılmamış Hizmet Birimleri” Üzerine Bir Not<br/>Bölüm 3<br/>MERKEZÎ İDARENİN<br/>BAŞKENT TEŞKİLÂTI<br/>(Devlet İdaresinin Merkez Teşkilâtı)<br/>I. Cumhurbaşkanı<br/>A. Statüsü<br/>B. Görev ve Yetkileri<br/>C. Cumhurbaşkanının İşlemleri <br/>D. Cumhurbaşkanına Vekâlet <br/>E. Cumhurbaşkanlığı Teşkilâtı<br/>II. Cumhurbaşkanı Yardımcıları <br/>III. Bakanlar ve Bakanlıklar<br/>A. Bakanların Statüleri <br/>B. Bakanların Görev ve Yetkileri <br/>C. Bakanların Sorumlulukları <br/>D. Bakan Yardımcıları<br/>E. Bakan Müşavirliği <br/>F. Bakanlık Teşkilâtı<br/>V. Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar<br/>A. Danıştay <br/>B. Sayıştay<br/>C. Millî Güvenlik Kurulu<br/>D. Yüksek Askerî Şûra <br/>Bölüm 4<br/>MERKEZÎ İDARENİN TAŞRA TEŞKİLÂTI<br/>(Devlet İdares inin Mülkî Teşki lâtı)<br/>I. İl İdaresi<br/>A. Vali <br/>B. İl İdare Şube Başkanları (İl Müdürleri) <br/>C. İl İdare Kurulu<br/>II. İlçe İdaresi<br/>A. Kaymakam<br/>B. İlçe İdare Şube Başkanları (İlçe Müdürleri) <br/>C. İlçe İdare Kurulu <br/>III. Tarihsel Bilgi: Bucak İdaresi <br/>IV. Bölge Teşkilatları <br/>Üçüncü Kısım<br/>MAHALLÎ İDARELER<br/>(Yer Yönünden Yer inden Yönet im Kuruluşları )<br/>I. Mahallî İdare Kavramı <br/>A. İnsan Topluluğu Unsuru<br/>B. Toprak Unsuru <br/>B. Kamu Tüzel Kişiliği Unsuru <br/>D. Özerklik Unsuru<br/>E. Vesayet Denetimine Tabi Olma Unsuru<br/>II. Mahallî İdarelerin Özerkliği İlkesi <br/>A. Mahallî İdarelerin Özerkliği İlkesinin Tanımı <br/>B. Özerkliğin Şartları<br/>C. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı <br/>D. Anayasamızda Mahallî İdarelerin Özerkliği İlkesi (Madde 127)<br/>E. Mahallî İdarelerin Özerkliği İlkesi Mutlak Bir İlke Değildir; Vesayet<br/>Denetimi, Özerklik İlkesinin İstisnasıdır<br/>F. Mahallî İdarelerin Özerkliği İlkesi Bakımından Türkiye’deki Eksiklikler <br/>III. Mahallî İdarelerin Türleri <br/>Bölüm 5<br/>İL ÖZEL İDARESİ<br/>I. Tanım, Düzenleyen Kanunlar, Kurulma, vs. <br/>A. İl Özel İdaresinin Tanımı <br/>B. İl Özel İdaresi-İl Genel İdaresi Ayrımı <br/>C. İl Özel İdaresini Düzenleyen Kanunlar <br/>D. İl Özel İdaresinin Kurulması<br/>E. İl Özel İdaresinin Anayasal Temeli <br/>II. İl Özel İdaresinin Görev ve Yetkileri <br/>III. İl Genel Meclisi <br/>IV. İl Encümeni <br/>V. Vali <br/>VI. İl Özel İdaresi Organlarının Organlık Sıfatlarını Kaybetmeleri ve Hizmette<br/>Aksama Durumu <br/>VII. İl Özel İdaresi Teşkilât ve Personeli<br/>VIII. İl Özel İdaresinin Gelirleri ve Bütçesi<br/>Bölüm 6<br/>BELEDİYE İDARESİ<br/>I. Sayılar, Kanunlar, Türler <br/>A. Sayılar <br/>B. Belediyeleri Düzenleyen Kanunlar <br/>II. Belediyenin Tanımı <br/>III. Belediyelerin Kurulması, Birleşmesi, Katılması, Ayrılması ve Kaldırılması<br/>IV. Belediyelerin Görev ve Yetkileri <br/>A. Görevleri <br/>B. Yetki, İmtiyaz ve Muafiyetleri <br/>V. Belediye Meclisi <br/>A. Oluşumu: Belediye Meclisi Üyelerinin Seçimi<br/>D. Belediye Meclisinin İç Yapısı ve Çalışma Düzeni<br/>E. Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri <br/>F. Belediye Meclisi Kararlarının Kesinleşmesi<br/>G. Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları <br/>H. Meclisin Feshi<br/>VI. Belediye Encümeni<br/>VII. Belediye Başkanı<br/>A. Seçilmesi<br/>B. Belediye Başkanının Hukukî Statüsü<br/>C. Görev ve Yetkileri<br/>D. Belediye Başkanlığı Sıfatının Sona Ermesi<br/>E. Belediye Başkanlığının Boşalması <br/>VIII. Belediye Organlarının Geçici Olarak Görevden Uzaklaştırılması <br/>IX. Belediye Teşkilatı ve Personeli<br/>X. Belediye Gelirleri ve Bütçesi <br/>XI. Belediyelerin Denetimi <br/>Bölüm 7<br/>BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br/>(Büyükşehir Belediyeleri ve Büyükşehir İlçe Belediyeleri)<br/>I. Büyükşehir Belediyelerinin Varlık Sebebi <br/>II. Büyükşehir Belediyelerini Düzenleyen Kanunlar <br/>XIV TÜRKİYE’NİN YÖNETİM YAPISI<br/>III. Büyükşehir Belediyelerinin Anayasal Dayanağı ve Anayasa Uygunluğunun<br/>Şartları<br/>A. Büyükşehir Belediyesi Kurulacak Yer, Bir “Yerleşim Merkezi” Olmalıdır <br/>B. Büyükşehir Belediyesi Kurulacak Yer, “Büyük” Bir Yerleşim Merkezi<br/>Olmalıdır<br/>IV. Büyükşehir Belediyesi Tanımı, Türleri ve Sınırları <br/>A. Tanımı<br/>B. Türleri <br/>C. Sınırları <br/>V. Büyükşehir Belediyelerinin Görev ve Yetkileri <br/>A. Büyükşehir Belediyesinin Görev ve Yetkileri<br/>B. Büyükşehir İlçe Belediyelerinin Görev ve Yetkileri <br/>C. Ortak Görev ve Yetkiler <br/>D. Yetki ve Görev Devri <br/>E. Görev ve Yetki Uyuşmazlıklarının Çözümü <br/>Organları <br/>V. Büyükşehir İlçe Belediyesi Organları <br/>VI. Büyükşehir Belediye Organları <br/>A. Büyükşehir Belediye Meclisi <br/>B. Büyükşehir Belediye Encümeni <br/>C. Büyükşehir Belediye Başkanı <br/>VII. Büyükşehir Belediyelerinin Teşkilat ve Personeli<br/>VIII. Büyükşehir Belediyelerinin Gelirleri ve Bütçesi<br/>Bölüm 8<br/>KÖY İDARESİ<br/>I. Köyün Anayasal Dayanağı<br/>II. Köyün Tanımı <br/>III. Sayılar, Kurulma ve Kaldırılma<br/>IV. Köyün Görev ve Yetkileri <br/>A. Köyün Görevleri <br/>B. Köyün Yetkileri<br/>Köyün Organları <br/>V. Köy Derneği<br/>VI. Köy İhtiyar Meclisi<br/>A. İhtiyar meclisinin Oluşumu<br/>B. İhtiyar Meclisinin Görev ve Yetkileri <br/>C. İhtiyar Meclisinin Kararları Üzerinde Vesayet Denetimi<br/>VII. Muhtar<br/>A. Muhtarın Seçilmesi <br/>B. Muhtarın Görev ve Yetkileri <br/>C. Muhtarın Kararları Üzerinde Vesayet Denetimi <br/>D. Muhtarın Görevinin Sona Ermesi <br/>VIII. Köy Personeli<br/>A. Köy Korucusu <br/>B. Köy İmamı <br/>C. Köy Kâtibi<br/>D. Köy Muallimi<br/>IX. Köy Bütçesi ve Gelirleri <br/>A. Genel Olarak<br/>B. Köylere Hizmet Götürme Birlikleri <br/>C. Sulama Birlikleri <br/>Dördüncü Kısım<br/>KAMU KURUMLARI<br/>(Hizmet Yönünden Yer inden Yönet im Kuruluşlar ı )<br/>Bölüm 9<br/>KAMU KURUMLARI<br/>I. Kavram, Tanım ve Varlık Nedenleri <br/>II. Kamu Kurumlarının Ortak Özellikleri <br/>A. Kamu Kurumları Bir Tüzel Kişidir (Tüzel Kişilik İlkesi)<br/>B. Kamu Kurumları Birer Kamu Tüzel Kişisidir (Kamu Tüzel Kişiliği İlkesi)<br/>C. Kamu Kurumları Bir Kamu İdaresine Bağlıdır (Vesayet Denetimine Tabidir)<br/>(Bağlılık İlkesi) <br/>D. Kamu Kurumları Özerktirler (Özerklik İlkesi) <br/>E. Kamu Kurumları Birer Uzmanlık Kuruluşudur (Uzmanlık İlkesi)<br/>III. Kamu Kurumlarının Kurulması ve Kaldırılması<br/>A. Kurulmaları<br/>B. Kaldırılmaları <br/>IV. Kamu Kurumlarının “Kamuya Yararlı Kurumlar”dan Ayrılması<br/>V. Kamu Kurumlarının Çeşitleri<br/>VI. Millî Kamu Kurumları<br/>A. İdarî Kamu Kurumları<br/>B. İktisadî Kamu Kurumları <br/>C. Sosyal Kamu Kurumları<br/>D. Bilimsel, Teknik ve Kültürel Kamu Kurumları<br/>E. Düzenleyici ve Denetleyici Kamu Kurumları: Bağımsız İdarî Otoriteler<br/>F. Cumhurbaşkanlığı Ofis Başkanlıkları<br/>VII. Mahallî Kamu Kurumları <br/>A. Mahallî Kamu Kurumlarının Tanımı ve Özellikleri<br/>C. Mahallî Kamu Kurumlarının Çeşitleri<br/>Bölüm 10<br/>KAMU KURUMU NİTELİĞİNDE<br/>MESLEK KURULUŞLARI<br/>I. Tanım <br/>II. Ortak Özellikleri<br/>III. Meslek Kuruluşlarının Görev ve Yetkileri<br/>A. Devlete Yönelik Olarak: Mesleği Temsil Etme Görevi <br/>B. Mesleğe Yönelik Olarak: Mesleğin İç Disiplinini Sağlama <br/>IV. Meslek Kuruluşları Hakkında Eleştirilerimiz <br/>A. Meslek Kuruluşlarının “Kamu Kurumu Niteliğinde Kuruluş” Olmalarının<br/>Eleştirisi <br/>B. Meslek Kuruluşlarının “Kamu Tüzel Kişisi” Olmalarının Eleştirisi <br/><br/>
Ülkemizde eskiden beri başta siyasal bilgiler fakülteleri ile iktisadî ve idarî bilimler fakülteleri olmak üzere çeşitli fakülte ve yüksekokullarda “Türkiye’nin yönetim yapısı”, “Türkiye’nin idarî yapısı” veya “Türkiye’nin idarî teşkilatı” isimli dersler vardır.
Bu derslerde “T.C. idarî teşkilâtı” incelenir. Bu inceleme idare hukuku derslerinde incelenen idarî teşkilât konusuyla neredeyse aynıdır. Bu derslerde okutulan şey aslında idare hukuku kitaplarında bulunan idarî teşkilâta ilişkin bilgilerden başka bir şey değildir. Bunda da şaşırtıcı bir yan yoktur. Zaten bunun başka türlü olması da mümkün değildir. Zira idarî teşkilât, Anayasa, kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle düzenlenir. Bunları açıklamak ve yorumlamak işi ise hâliyle hukukçuların işidir.
SBF ve İİBF’lerde bu dersi okutan meslektaşlarımızın önemli bir kısmı bu dersi mevzuata aşırı ölçüde bağlı olarak işlemektedirler. Derste anlatılanlar, bakanlıkların kuruluş kanunlarının (artık 1 ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin), 22 Şubat 2005 tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun, 3 Temmuz 2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununun, 10 Temmuz 2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun ilgili maddelerinin bir tekrarından ibaret olmaktadır. Neticede merkezî idare ile mahallî idareler arasındaki ilişkinin niteliğini bilmeyen öğrenciler, il özel idaresinin bir organı olan il encümeni üyelerinin seçim usûlünü ezberlemek zorunda kalmaktadırlar.
Bu dersin sınavlarında da çoğunlukla idarî teşkilâtın temel prensiplerine ilişkin sorular değil, falanca organın oluşumun tarzına ilişkin sorular sorulmaktadır. Maalesef KPSS, kaymakamlık, hakimlik gibi çeşitli meslek sınavlarında da idarî teşkilâta hakim olan ilkelerden ziyade, falanca teşkilatın filanca biriminin kuruluş tarzına ilişkin sorular çıkıyor. Böyle soruların öğrencilerin ezber gücünü ölçmek dışında sağlayacağı bir yarar yoktur.
Böyle bir ortamda öğrenciler, enerjilerini hangi kurum ve kuruluşun hangi bakanlığa bağlı olduğunu ezberlemekle tüketiyorlar. Ancak bu kurum ile bakanlık arasında ne tür bir ilişkinin olduğunu, örneğin bakanın bu kuruma emir ve talimat verip veremeyeceğini bilmiyorlar.
Türkiye’nin yönetim yapısı dersini, içine düştüğü mevzuata bağımlılık açmazından bir ölçüde de olsa kurtarmak lazım. Bunun yolu ise bu ders için idarî teşkilâtın genel teorisini ve temel prensiplerini içeren ders kitapları yazmaktan geçer. İşte bu kitap böyle bir amaç ve böyle bir bakış açısıyla yazılmıştır.


Bir inci Kısım
İDARE KAVRAMI VE İDARÎ TEŞKİLÂTA
HAKİM OLAN TEMEL İLKELER
Bölüm 1
İDARE KAVRAMI
I. Genel Olarak
A. “İdare” mi, “Yönetim” mi?
B. Genel Anlamda “İdare” Kavramı
C. Kamu İdaresi-Özel İdare Ayrımı
II. İdare Organı (Organik Anlamda İdare)
A. İdare Organının Yasama Organından Ayrılması
B. İdare Organının Yargı Organından Ayrılması
C. İdare Organının Yürütme Organından Ayrılması
III. İdarî Fonksiyon (Fonksiyonel Anlamda İdare)
IV. Türkiye’nin Yönetim Yapısı Dersinin Konusu Organik Anlamda İdarenin
İncelenmesidir
Bölüm 2
İDARÎ TEŞKİLÂTA HÂKİM
OLAN TEMEL İLKELER
I. İdarenin Kanunîliği İlkesi
A. Kanuna Dayanma İlkesi (İdarenin Secundum Legem Özelliği)
B. Kanuna Aykırı Olmama İlkesi (İdarenin Intra Legem Özelliği)
II. Merkezden Yönetim İlkesi
A. Tanımı
B. Merkezden Yönetimin Özellikleri
VIII TÜRKİYE’NİN YÖNETİM YAPISI
C. Merkezden Yönetimin Yarar ve Sakıncaları
D. Yetki Genişliği İlkesi
III. Yerinden Yönetim (Adem-i Merkeziyet) İlkesi
A. Genel Olarak
B. Yerinden Yönetimin Varlık Şartları
C. Yerinden Yönetimin Çeşitleri
D. Yerinden Yönetimin Yarar ve Sakıncaları
IV. Kamu Tüzel Kişiliği
A. Genel Olarak Kişilik Kavramı
B. Kamu Tüzel Kişileri
C. Kamu Tüzel Kişiliğinin Belirlenmesi (Kamu Tüzel Kişiliğinin Kriterleri)
D. Kamu Tüzel Kişiliği Şartlarının Örnekler Üzerinde Uygulanması
E. Kamu Tüzel Kişiliği Konusunda Çeşitli Uyarılar
F. Kamu Tüzel Kişiliğine Sahip Olan ve Olmayan Teşkilâtlar
G. Kamu Tüzel Kişilerinin Türleri
H. Kamu Tüzel Kişiliğine Sahip Olmanın Sonuçları
V. İdarenin Bütünlüğü İlkesi: Hiyerarşi ve Vesayet
A. Hiyerarşi
B. İdarî Vesayet
İkinci Kısım
MERKEZÎ İDARE
(Devlet İdaresi )
I. Kavramlar
A. “Devlet” Kavramı
B. “Devlet İdaresi” Kavramı
C. “Merkezî İdare” Kavramı
D. “Genel İdare” Kavramı
E. “Mülkî İdare” Kavramı
II. Devlet İdaresine (Merkezî İdareye) Hakim olan ilkeler
A. Hiyerarşi İlkesi
B. Devlet Tüzel Kişiliğinin Tekliği İlkesi
C. Kendi Kendini Örgütleme İlkesi
III. Devlet İdaresinin (Merkezî İdarenin) Bölümleri
A. Merkezî İdarenin Başkent Teşkilatı (Devletin Merkez İdaresi)
B. Merkezî İdarenin Taşra Teşkilatı (Devletin Mülkî İdaresi)
IV. “Devlet Daireleri (Merkezî İdare Daireleri)” veya “Devletin Tüzel Kişilik
Kazandırılmamış Hizmet Birimleri” Üzerine Bir Not
Bölüm 3
MERKEZÎ İDARENİN
BAŞKENT TEŞKİLÂTI
(Devlet İdaresinin Merkez Teşkilâtı)
I. Cumhurbaşkanı
A. Statüsü
B. Görev ve Yetkileri
C. Cumhurbaşkanının İşlemleri
D. Cumhurbaşkanına Vekâlet
E. Cumhurbaşkanlığı Teşkilâtı
II. Cumhurbaşkanı Yardımcıları
III. Bakanlar ve Bakanlıklar
A. Bakanların Statüleri
B. Bakanların Görev ve Yetkileri
C. Bakanların Sorumlulukları
D. Bakan Yardımcıları
E. Bakan Müşavirliği
F. Bakanlık Teşkilâtı
V. Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar
A. Danıştay
B. Sayıştay
C. Millî Güvenlik Kurulu
D. Yüksek Askerî Şûra
Bölüm 4
MERKEZÎ İDARENİN TAŞRA TEŞKİLÂTI
(Devlet İdares inin Mülkî Teşki lâtı)
I. İl İdaresi
A. Vali
B. İl İdare Şube Başkanları (İl Müdürleri)
C. İl İdare Kurulu
II. İlçe İdaresi
A. Kaymakam
B. İlçe İdare Şube Başkanları (İlçe Müdürleri)
C. İlçe İdare Kurulu
III. Tarihsel Bilgi: Bucak İdaresi
IV. Bölge Teşkilatları
Üçüncü Kısım
MAHALLÎ İDARELER
(Yer Yönünden Yer inden Yönet im Kuruluşları )
I. Mahallî İdare Kavramı
A. İnsan Topluluğu Unsuru
B. Toprak Unsuru
B. Kamu Tüzel Kişiliği Unsuru
D. Özerklik Unsuru
E. Vesayet Denetimine Tabi Olma Unsuru
II. Mahallî İdarelerin Özerkliği İlkesi
A. Mahallî İdarelerin Özerkliği İlkesinin Tanımı
B. Özerkliğin Şartları
C. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı
D. Anayasamızda Mahallî İdarelerin Özerkliği İlkesi (Madde 127)
E. Mahallî İdarelerin Özerkliği İlkesi Mutlak Bir İlke Değildir; Vesayet
Denetimi, Özerklik İlkesinin İstisnasıdır
F. Mahallî İdarelerin Özerkliği İlkesi Bakımından Türkiye’deki Eksiklikler
III. Mahallî İdarelerin Türleri
Bölüm 5
İL ÖZEL İDARESİ
I. Tanım, Düzenleyen Kanunlar, Kurulma, vs.
A. İl Özel İdaresinin Tanımı
B. İl Özel İdaresi-İl Genel İdaresi Ayrımı
C. İl Özel İdaresini Düzenleyen Kanunlar
D. İl Özel İdaresinin Kurulması
E. İl Özel İdaresinin Anayasal Temeli
II. İl Özel İdaresinin Görev ve Yetkileri
III. İl Genel Meclisi
IV. İl Encümeni
V. Vali
VI. İl Özel İdaresi Organlarının Organlık Sıfatlarını Kaybetmeleri ve Hizmette
Aksama Durumu
VII. İl Özel İdaresi Teşkilât ve Personeli
VIII. İl Özel İdaresinin Gelirleri ve Bütçesi
Bölüm 6
BELEDİYE İDARESİ
I. Sayılar, Kanunlar, Türler
A. Sayılar
B. Belediyeleri Düzenleyen Kanunlar
II. Belediyenin Tanımı
III. Belediyelerin Kurulması, Birleşmesi, Katılması, Ayrılması ve Kaldırılması
IV. Belediyelerin Görev ve Yetkileri
A. Görevleri
B. Yetki, İmtiyaz ve Muafiyetleri
V. Belediye Meclisi
A. Oluşumu: Belediye Meclisi Üyelerinin Seçimi
D. Belediye Meclisinin İç Yapısı ve Çalışma Düzeni
E. Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri
F. Belediye Meclisi Kararlarının Kesinleşmesi
G. Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları
H. Meclisin Feshi
VI. Belediye Encümeni
VII. Belediye Başkanı
A. Seçilmesi
B. Belediye Başkanının Hukukî Statüsü
C. Görev ve Yetkileri
D. Belediye Başkanlığı Sıfatının Sona Ermesi
E. Belediye Başkanlığının Boşalması
VIII. Belediye Organlarının Geçici Olarak Görevden Uzaklaştırılması
IX. Belediye Teşkilatı ve Personeli
X. Belediye Gelirleri ve Bütçesi
XI. Belediyelerin Denetimi
Bölüm 7
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
(Büyükşehir Belediyeleri ve Büyükşehir İlçe Belediyeleri)
I. Büyükşehir Belediyelerinin Varlık Sebebi
II. Büyükşehir Belediyelerini Düzenleyen Kanunlar
XIV TÜRKİYE’NİN YÖNETİM YAPISI
III. Büyükşehir Belediyelerinin Anayasal Dayanağı ve Anayasa Uygunluğunun
Şartları
A. Büyükşehir Belediyesi Kurulacak Yer, Bir “Yerleşim Merkezi” Olmalıdır
B. Büyükşehir Belediyesi Kurulacak Yer, “Büyük” Bir Yerleşim Merkezi
Olmalıdır
IV. Büyükşehir Belediyesi Tanımı, Türleri ve Sınırları
A. Tanımı
B. Türleri
C. Sınırları
V. Büyükşehir Belediyelerinin Görev ve Yetkileri
A. Büyükşehir Belediyesinin Görev ve Yetkileri
B. Büyükşehir İlçe Belediyelerinin Görev ve Yetkileri
C. Ortak Görev ve Yetkiler
D. Yetki ve Görev Devri
E. Görev ve Yetki Uyuşmazlıklarının Çözümü
Organları
V. Büyükşehir İlçe Belediyesi Organları
VI. Büyükşehir Belediye Organları
A. Büyükşehir Belediye Meclisi
B. Büyükşehir Belediye Encümeni
C. Büyükşehir Belediye Başkanı
VII. Büyükşehir Belediyelerinin Teşkilat ve Personeli
VIII. Büyükşehir Belediyelerinin Gelirleri ve Bütçesi
Bölüm 8
KÖY İDARESİ
I. Köyün Anayasal Dayanağı
II. Köyün Tanımı
III. Sayılar, Kurulma ve Kaldırılma
IV. Köyün Görev ve Yetkileri
A. Köyün Görevleri
B. Köyün Yetkileri
Köyün Organları
V. Köy Derneği
VI. Köy İhtiyar Meclisi
A. İhtiyar meclisinin Oluşumu
B. İhtiyar Meclisinin Görev ve Yetkileri
C. İhtiyar Meclisinin Kararları Üzerinde Vesayet Denetimi
VII. Muhtar
A. Muhtarın Seçilmesi
B. Muhtarın Görev ve Yetkileri
C. Muhtarın Kararları Üzerinde Vesayet Denetimi
D. Muhtarın Görevinin Sona Ermesi
VIII. Köy Personeli
A. Köy Korucusu
B. Köy İmamı
C. Köy Kâtibi
D. Köy Muallimi
IX. Köy Bütçesi ve Gelirleri
A. Genel Olarak
B. Köylere Hizmet Götürme Birlikleri
C. Sulama Birlikleri
Dördüncü Kısım
KAMU KURUMLARI
(Hizmet Yönünden Yer inden Yönet im Kuruluşlar ı )
Bölüm 9
KAMU KURUMLARI
I. Kavram, Tanım ve Varlık Nedenleri
II. Kamu Kurumlarının Ortak Özellikleri
A. Kamu Kurumları Bir Tüzel Kişidir (Tüzel Kişilik İlkesi)
B. Kamu Kurumları Birer Kamu Tüzel Kişisidir (Kamu Tüzel Kişiliği İlkesi)
C. Kamu Kurumları Bir Kamu İdaresine Bağlıdır (Vesayet Denetimine Tabidir)
(Bağlılık İlkesi)
D. Kamu Kurumları Özerktirler (Özerklik İlkesi)
E. Kamu Kurumları Birer Uzmanlık Kuruluşudur (Uzmanlık İlkesi)
III. Kamu Kurumlarının Kurulması ve Kaldırılması
A. Kurulmaları
B. Kaldırılmaları
IV. Kamu Kurumlarının “Kamuya Yararlı Kurumlar”dan Ayrılması
V. Kamu Kurumlarının Çeşitleri
VI. Millî Kamu Kurumları
A. İdarî Kamu Kurumları
B. İktisadî Kamu Kurumları
C. Sosyal Kamu Kurumları
D. Bilimsel, Teknik ve Kültürel Kamu Kurumları
E. Düzenleyici ve Denetleyici Kamu Kurumları: Bağımsız İdarî Otoriteler
F. Cumhurbaşkanlığı Ofis Başkanlıkları
VII. Mahallî Kamu Kurumları
A. Mahallî Kamu Kurumlarının Tanımı ve Özellikleri
C. Mahallî Kamu Kurumlarının Çeşitleri
Bölüm 10
KAMU KURUMU NİTELİĞİNDE
MESLEK KURULUŞLARI
I. Tanım
II. Ortak Özellikleri
III. Meslek Kuruluşlarının Görev ve Yetkileri
A. Devlete Yönelik Olarak: Mesleği Temsil Etme Görevi
B. Mesleğe Yönelik Olarak: Mesleğin İç Disiplinini Sağlama
IV. Meslek Kuruluşları Hakkında Eleştirilerimiz
A. Meslek Kuruluşlarının “Kamu Kurumu Niteliğinde Kuruluş” Olmalarının
Eleştirisi
B. Meslek Kuruluşlarının “Kamu Tüzel Kişisi” Olmalarının Eleştirisi

Ürün Hakkında Soru Sor