Ürün Bulunamadı.
Kapital 2. Cilt

Kapital 2. Cilt

Yazar(lar): Karl Marx
Yayınevi / Marka: Sol Yayınları
Ciltsiz
%20 Indirim
30,00
(KDV DAHİL) 24,00TRL
/ Adet

Y. Tarihi: 2011
Baskı Sayısı 1
Sayfa: 487
Boyut: 15,5x23,5
Kodu : 9789757399131
Alışveriş Listesine Ekle Taksit Seçenekleri Stoğa Girince Haber Ver

Teslimat süresi: Stoktan teslim

<p>‹Ç‹NDEK‹LER<br />9 Sol Yay›nlar›'n›n Notu<br />11 Önsöz, Friedrich Engels<br />28 ‹kinci Bask›ya Önsöz, Friedrich Engels<br />‹K‹NC‹ K‹TAP<br />SERMAYEN‹N DOLAfiIM SÜREC‹<br />31<br />B‹R‹NC‹ KISIM<br />SERMAYEN‹N BAfiKALAfiIMI<br />VE BUNLARIN DEVRELER‹<br />33<br />33 B‹R‹NC‹ BÖLÜM — Para-Sermaye Devresi<br />34 I. Birinci Aflama. P—M<br />41 II. ‹kinci Aflama. Üretken Sermayenin ‹fllevi<br />44 III. Üçüncü Aflama. M´—P´<br />53 IV. Bir Tüm Olarak Dolafl›m<br />63 ‹K‹NC‹ BÖLÜM — Üretken Sermayenin Devresi<br />64 I. Basit Yeniden-Üretim<br />75 II. Birikim ve Genifllemifl Ölçekte Yeniden-Üretim<br />79 III. Paran›n Birikimi<br />81 IV. Yedek Fon<br />83 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM — Meta-Sermaye Devresi<br />95 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM — Devrenin Üç Formülü<br />113 BEfi‹NC‹ BÖLÜM — Dolafl›m Zaman›<br />120 ALTINCI BÖLÜM — Dolafl›m Maliyeti<br />120 I. Gerçek Dolafl›m Maliyetleri<br />120 1. Sat›nalma ve Sat›fl Zaman›<br />124 2. Defter Tutma<br />125 3. Para<br />126 II. Depolama Maliyetleri<br />127 1. Genel Olarak ‹kmalin Oluflumu<br />132 2. Tam Deyimiyle Meta-‹kmal<br />136 III. Tafl›ma Maliyetleri<br />‹K‹NC‹ KISIM<br />SERMAYEN‹N DEVR‹<br />140<br />140 YED‹NC‹ BÖLÜM — Devir Zaman› ve Devir Say›s›<br />6<br />144 SEK‹Z‹NC‹ BÖLÜM — Sabit Sermaye ve Döner Sermaye<br />144 I. Biçim Ayr›l›klar›<br />154 II. Sabit Sermayenin K›s›mlar›, Yerine Konmas›, Onar›m› ve Birikimi<br />167 DOKUZUNCU BÖLÜM — Yat›r›lan Sermayenin Toplam Devri. Devir Çevrimleri<br />173 ONUNCU BÖLÜM — Sabit ve Döner Sermaye Teorileri. Fizyokratlar ve<br />Adam Smith<br />196 ONB‹R‹NC‹ BÖLÜM — Sabit ve Döner Sermaye Teorileri. Ricardo<br />208 ON‹K‹NC‹ BÖLÜM — Çal›flma Dönemi<br />217 ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM — Üretim Zaman›<br />226 ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM — Dolafl›m Zaman›<br />234 ONBEfi‹NC‹ BÖLÜM — Devir Zaman›n›n Yat›r›lan Sermayenin Büyüklü-<br />¤ü Üzerindeki Etkisi<br />242 I. Çal›flma Dönemi, Dolafl›m Dönemine Eflittir<br />245 II. Çal›flma Dönemi, Dolafl›m Döneminden Daha Büyüktür<br />249 III. Çal›flma Dönemi, Dolafl›m Döneminden Daha Küçüktür<br />253 IV. Sonuçlar<br />258 V. Fiyattaki De¤iflikli¤in Etkisi<br />265 ONALTINCI BÖLÜM — De¤iflen-Sermayenin Devri<br />265 I. Y›ll›k Art›-De¤er Oran›<br />277 II. Bireysel De¤iflen-Sermayenin Devri<br />281 III. Toplumsal Aç›dan De¤iflen-Sermayenin Devri<br />287 ONYED‹NC‹ BÖLÜM — Art›-De¤erin Dolafl›m›<br />292 I. Basit Yeniden-Üretim<br />309 II. Birikim ve Genifllemifl Ölçekte Yeniden-Üretim<br />ÜÇÜNCÜ KISIM<br />TOPLAM TOPLUMSAL SERMAYEN‹N YEN‹DEN-ÜRET‹M‹<br />VE DOLAfiIMI<br />314<br />314 ONSEK‹Z‹NC‹ BÖLÜM — Girifl<br />314 I. ‹nceleme Konusu<br />317 II. Para-Sermayenin Rolü<br />321 ONDOKUZUNCU BÖLÜM — Konunun Daha Önceki Serimleri<br />321 I. Fizyokratlar<br />324 II. Adam Smith<br />324 1. Smith'in Genel Görüfl Aç›s›<br />330 2. Adam Smith, De¤iflim-De¤erini d+a'ya Ayr›flt›r›yor<br />333 3. Sermayenin De¤iflmeyen K›sm›<br />337 4. Adam Smith'te Sermaye ve Gelir<br />343 5. Özet<br />7<br />347 III. Daha Sonraki ‹ktisatç›lar<br />350 Y‹RM‹NC‹ BÖLÜM — Basit Yeniden-Üretim<br />350 I. Sorunun Konuluflu<br />353 II. Toplumsal Yeniden-Üretimin ‹ki Kesimi<br />356 III. ‹ki Kesim Aras›nda De¤iflim. I(d+a) Karfl›s›nda IIs<br />359 IV. Kesim II ‹çerisinde De¤iflim. Yaflam Gereksinmeleri ve<br />Lüks Mallar<br />367 V. Para Dolafl›m› Yoluyla De¤iflimin Gerçeklefltirilmesi<br />376 VI. Kesim I'in De¤iflmeyen-Sermayesi<br />379 VII. Her ‹ki Kesimdeki De¤iflen-Sermaye ve Art›-De¤er<br />382 VIII<br />. Her ‹ki Kesimdeki De¤iflmeyen-Sermaye<br />386 IX. Adam Smith, Storch ve Ramsay'a Toplu Bak›fl<br />389 X. Sermaye ve Gelir: De¤iflen-Sermaye ve Ücretler<br />399 XI. Sabit Sermayenin Yerine Konmas›<br />403 1. Para Biçiminde De¤erin Afl›nan ve Y›pranan K›sm›n›n<br />Yerine Konmas›<br />407 2. Sabit Sermayenin Ayni Olarak Yerine Konmas›<br />414 Birinci Durum<br />414 ‹kinci Durum<br />415 3. Sonuçlar<br />418 XII. Para Malzemesinin Yeniden-Üretimi<br />427 XIII. Destutt de Tracy'nin Yeniden-Üretim Teorisi<br />435 Y‹RM‹B‹R‹NC‹ BÖLÜM — Biri

‹Ç‹NDEK‹LER
9 Sol Yay›nlar›'n›n Notu
11 Önsöz, Friedrich Engels
28 ‹kinci Bask›ya Önsöz, Friedrich Engels
‹K‹NC‹ K‹TAP
SERMAYEN‹N DOLAfiIM SÜREC‹
31
B‹R‹NC‹ KISIM
SERMAYEN‹N BAfiKALAfiIMI
VE BUNLARIN DEVRELER‹
33
33 B‹R‹NC‹ BÖLÜM — Para-Sermaye Devresi
34 I. Birinci Aflama. P—M
41 II. ‹kinci Aflama. Üretken Sermayenin ‹fllevi
44 III. Üçüncü Aflama. M´—P´
53 IV. Bir Tüm Olarak Dolafl›m
63 ‹K‹NC‹ BÖLÜM — Üretken Sermayenin Devresi
64 I. Basit Yeniden-Üretim
75 II. Birikim ve Genifllemifl Ölçekte Yeniden-Üretim
79 III. Paran›n Birikimi
81 IV. Yedek Fon
83 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM — Meta-Sermaye Devresi
95 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM — Devrenin Üç Formülü
113 BEfi‹NC‹ BÖLÜM — Dolafl›m Zaman›
120 ALTINCI BÖLÜM — Dolafl›m Maliyeti
120 I. Gerçek Dolafl›m Maliyetleri
120 1. Sat›nalma ve Sat›fl Zaman›
124 2. Defter Tutma
125 3. Para
126 II. Depolama Maliyetleri
127 1. Genel Olarak ‹kmalin Oluflumu
132 2. Tam Deyimiyle Meta-‹kmal
136 III. Tafl›ma Maliyetleri
‹K‹NC‹ KISIM
SERMAYEN‹N DEVR‹
140
140 YED‹NC‹ BÖLÜM — Devir Zaman› ve Devir Say›s›
6
144 SEK‹Z‹NC‹ BÖLÜM — Sabit Sermaye ve Döner Sermaye
144 I. Biçim Ayr›l›klar›
154 II. Sabit Sermayenin K›s›mlar›, Yerine Konmas›, Onar›m› ve Birikimi
167 DOKUZUNCU BÖLÜM — Yat›r›lan Sermayenin Toplam Devri. Devir Çevrimleri
173 ONUNCU BÖLÜM — Sabit ve Döner Sermaye Teorileri. Fizyokratlar ve
Adam Smith
196 ONB‹R‹NC‹ BÖLÜM — Sabit ve Döner Sermaye Teorileri. Ricardo
208 ON‹K‹NC‹ BÖLÜM — Çal›flma Dönemi
217 ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM — Üretim Zaman›
226 ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM — Dolafl›m Zaman›
234 ONBEfi‹NC‹ BÖLÜM — Devir Zaman›n›n Yat›r›lan Sermayenin Büyüklü-
¤ü Üzerindeki Etkisi
242 I. Çal›flma Dönemi, Dolafl›m Dönemine Eflittir
245 II. Çal›flma Dönemi, Dolafl›m Döneminden Daha Büyüktür
249 III. Çal›flma Dönemi, Dolafl›m Döneminden Daha Küçüktür
253 IV. Sonuçlar
258 V. Fiyattaki De¤iflikli¤in Etkisi
265 ONALTINCI BÖLÜM — De¤iflen-Sermayenin Devri
265 I. Y›ll›k Art›-De¤er Oran›
277 II. Bireysel De¤iflen-Sermayenin Devri
281 III. Toplumsal Aç›dan De¤iflen-Sermayenin Devri
287 ONYED‹NC‹ BÖLÜM — Art›-De¤erin Dolafl›m›
292 I. Basit Yeniden-Üretim
309 II. Birikim ve Genifllemifl Ölçekte Yeniden-Üretim
ÜÇÜNCÜ KISIM
TOPLAM TOPLUMSAL SERMAYEN‹N YEN‹DEN-ÜRET‹M‹
VE DOLAfiIMI
314
314 ONSEK‹Z‹NC‹ BÖLÜM — Girifl
314 I. ‹nceleme Konusu
317 II. Para-Sermayenin Rolü
321 ONDOKUZUNCU BÖLÜM — Konunun Daha Önceki Serimleri
321 I. Fizyokratlar
324 II. Adam Smith
324 1. Smith'in Genel Görüfl Aç›s›
330 2. Adam Smith, De¤iflim-De¤erini d+a'ya Ayr›flt›r›yor
333 3. Sermayenin De¤iflmeyen K›sm›
337 4. Adam Smith'te Sermaye ve Gelir
343 5. Özet
7
347 III. Daha Sonraki ‹ktisatç›lar
350 Y‹RM‹NC‹ BÖLÜM — Basit Yeniden-Üretim
350 I. Sorunun Konuluflu
353 II. Toplumsal Yeniden-Üretimin ‹ki Kesimi
356 III. ‹ki Kesim Aras›nda De¤iflim. I(d+a) Karfl›s›nda IIs
359 IV. Kesim II ‹çerisinde De¤iflim. Yaflam Gereksinmeleri ve
Lüks Mallar
367 V. Para Dolafl›m› Yoluyla De¤iflimin Gerçeklefltirilmesi
376 VI. Kesim I'in De¤iflmeyen-Sermayesi
379 VII. Her ‹ki Kesimdeki De¤iflen-Sermaye ve Art›-De¤er
382 VIII
. Her ‹ki Kesimdeki De¤iflmeyen-Sermaye
386 IX. Adam Smith, Storch ve Ramsay'a Toplu Bak›fl
389 X. Sermaye ve Gelir: De¤iflen-Sermaye ve Ücretler
399 XI. Sabit Sermayenin Yerine Konmas›
403 1. Para Biçiminde De¤erin Afl›nan ve Y›pranan K›sm›n›n
Yerine Konmas›
407 2. Sabit Sermayenin Ayni Olarak Yerine Konmas›
414 Birinci Durum
414 ‹kinci Durum
415 3. Sonuçlar
418 XII. Para Malzemesinin Yeniden-Üretimi
427 XIII. Destutt de Tracy'nin Yeniden-Üretim Teorisi
435 Y‹RM‹B‹R‹NC‹ BÖLÜM — Biri

Ürün Hakkında Soru Sor