Ürün Bulunamadı.
Kısa İdare Hukuku Kemal Gözler

Kısa İdare Hukuku Kemal Gözler

Yazar(lar): Kemal Gözler,Gürsel Kaplan
Yayınevi / Marka: Ekin Yayınevi
Ciltsiz
%5 Indirim
20,00
(KDV DAHİL) 19,00TRL
/ Adet

Y. Tarihi: Eylül 2018
Sayfa: 288
Boyut: 13.5x19.5
Kodu : 9786053277033
Alışveriş Listesine Ekle Taksit Seçenekleri Stoğa Girince Haber Ver

Teslimat süresi: Stoktan teslim

Çoklu Alımlarda
Adet İndirim Oranı Fiyat
10+ %10 18,00
50+ %13 17,40
Eski Baskılar
Baskı Yayınlanma Tarihi Fiyat İndirim Oranı İndirimli Fiyat (Stoklarla Sınırlıdır)
11.Baskı Ağustos 2017 15,00 35% 9,75 Sepete Ekle
Birinci Kısım<br/>İDARE VE İDARE HUKUKU<br/>Bölüm 1<br/>İDARE KAVRAMI<br/>I. İdare Organı (Organik Anlamda İdare)<br/>1. İdare Organının Yasama Organından Ayrılması <br/>2. İdare Organının Yargı Organından Ayrılması<br/>3. İdare Organının Yürütme Organından Ayrılması<br/>II. İdarî Fonksiyon (Fonksiyonel Anlamda İdare)<br/>1. İdarî Fonksiyonun Yasama Fonksiyonundan Ayrılması <br/>2. İdarî Fonksiyonun Yargı Fonksiyonundan Ayrılması <br/>3. İdarî Fonksiyonun Hükûmet Fonksiyonundan Ayrılması <br/>İdarî Fonksiyonun Özellikleri<br/>Bölüm 2<br/>İDARE HUKUKU<br/>(Tanımı, Doğuşu ve Gel işimi, Özell ikleri, Uygulama Alanı ve İ lkeleri)<br/>I. İdare Hukukunun Tanımı <br/>II. İdare Hukukunun Doğuşu ve Gelişimi <br/>III. İdare Hukukunun Özellikleri <br/>IV. İdare Hukukunun Uygulama Alanı<br/>V. İdare Hukukuna Hâkim Olan Temel İlkeler <br/>A. Hukuk Devleti İlkesi <br/>1. Tarihsel Gelişimi <br/>2. Hukuk Devletinin Gerekleri <br/>B. İdarenin Kanunîliği İlkesi <br/>1. Kanuna Dayanma İlkesi <br/>2. Kanuna Aykırı Olmama İlkesi<br/>İkinci Kısım<br/>İDARÎ TEŞKİLÂT<br/>Bölüm 3<br/>İDARÎ TEŞKİ LÂTA HÂKİM OLAN TEMEL İ LKEL ER<br/>I. Merkezden Yönetim İlkesi<br/>A. Merkezden Yönetimin Özellikleri<br/>B. Merkezden Yönetimin Yarar ve Zararları <br/>C. Yetki Genişliği İlkesi <br/>II. Yerinden Yönetim (Adem-i Merkeziyet) İlkesi<br/>A. Yerinden Yönetimin Varlık Şartları <br/>B. Yerinden Yönetimin Çeşitleri <br/>C. Yerinden Yönetimin Yarar ve Zararları<br/>III. Kamu Tüzel Kişiliği<br/>A. Anayasayla veya Kanunla Nitelendirme<br/>B. Anayasayla veya Kanunla Belirleme Yoksa <br/>IV. İdarenin Bütünlüğü İlkesi: Hiyerarşi ve Vesayet <br/>A. Hiyerarşi<br/>B. İdarî Vesayet<br/>Bölüm 4<br/>İDARÎ TEŞKİ LÂT<br/>Alt Bölüm 1.- Merkezî İdare (Devlet İdaresi)<br/>I. Merkezî İdarenin Başkent teşkilâtı (Devlet İdaresinin Merkez Teşkilâtı)<br/>A. Cumhurbaşkanı<br/>B. Cumhurbaşkanı Yardımcıları <br/>C. Bakanlar ve Bakanlıklar <br/>E. Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar <br/>II. Merkezî İdarenin Taşra Teşkilâtı (Devlet İdaresinin Mülkî Teşkilâtı) <br/>A. İl İdaresi <br/>B. İlçe İdaresi <br/>C. Bölge İdareleri <br/>Alt Bölüm 2.- Yerinden Yönetim Kuruluşları <br/>I. Yer Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları (Mahallî İdareler) <br/>A. İl Özel İdaresi <br/>B. Belediye İdaresi<br/>C. Köy İdaresi <br/>II. Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları (Kamu Kurumları) <br/>A. Kamu Kurumlarının Ortak Özellikleri<br/>B. Kamu Kurumlarının Kurulması ve Kaldırılması <br/>C. Kamu kurumlarının Çeşitleri <br/>III. Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları <br/>A. Ortak Özellikleri <br/>B. Meslek Kuruluşlarının Görev ve Yetkileri<br/>Üçüncü Kısım<br/>İDARÎ İŞLEMLER<br/>Bölüm 5<br/>İDARÎ İŞL EM KAVRAMI<br/>I. İdarî İşlemin Tanımı<br/>II. İdarî İşlemlerin Türleri <br/>IV. İdarî İşlemlerin Özellikleri <br/>A. İcraîlik…115; B. Re'sen İcra Edilebilirlilik <br/>C. Hukuka Uygunluk Karinesi <br/>Bölüm 6<br/>BİREYSEL İŞLEMLER ( İDARÎ KARARLAR)<br/>I. İdarî Kararların Çeşitleri<br/>A. Maddî Açıdan Tasnif <br/>XII KISA İDARE HUKUKU<br/>B. Açıklanan İradenin Sayısı ve Usûlüne Göre Tasnif: Basit-Kolektif-Karma İş<br/>C. Açıklanan İradenin Şekline Göre Tasnif: Sarih -Zımnî İşlemler <br/>II. İdarî İşlemlerin Unsurları <br/>A. Yetki Unsuru <br/>B. Şekil Unsuru<br/>C. Usûl Unsuru<br/>D. Sebep Unsuru <br/>E. Konu Unsuru<br/>F. Amaç Unsuru <br/>Bölüm 7<br/>DÜZENLEYİCİ İŞLEMLER<br/>Düzenleyici İşlemlerin Tanımı <br/>I. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri (Olağan Dönem)<br/>A. Yetki Unsuru <br/>B. Konu Unsuru <br/>C. Usûl ve Şekil Unsuru<br/>D. Denetim Unsuru<br/>E. Hukukî Gücü<br/>II. Olağanüstü Hâl Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri <br/>III. Yönetmelikler<br/>IV. Adsız Düzenleyici İşlemler <br/>V. 21 Ocak 2017 tarih ve 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunuyla Kaldırılan Düzenleyici İşlemler <br/>A. Kanun Hükmünde Kararnameler <br/>B. Tüzükler <br/>C. Bakanlar Kurulu veya Başbakanlık Tarafından Çıkarılan Yönetmelikler ve Diğer Düzenleyici İşlemler<br/>Bölüm 8<br/>İDARÎ SÖZL EŞMEL ER<br/>I. İdarenin Özel Hukuk Sözleşmeleri - İdarî Sözleşmeler Ayrımı (İdarî<br/>Sözleşmelerin Kriterleri) <br/>A. Teşriî Kriter (Kanunla Nitelendirme) <br/>B. İçtihadî Kriterler <br/>II. İdarî Sözleşmelerin Temel Tipleri<br/>A. İdarî Sözleşmelerin Klasik Tipleri <br/>B. İdarî Sözleşmelerin Yeni Tipleri <br/>C. İsimsiz İdarî Sözleşmeler<br/>III. İdarî Sözleşmelerin Akdedilmesi (Kamu İhalesi)<br/>Dördüncü Kısım<br/>İDARENİN FAALİYETLERİ<br/>Bölüm 9<br/>KAMU HİZMETİ<br/>I. Tanım (Kamu Hizmeti şartları) <br/>A. Maddî Şart (Amaç Şartı): Faaliyet, Kamu Yararı Amacına Yönelik <br/>B. Organik Şart: Faaliyet, Bir Kamu Tüzel Kişisi Tarafından Üstlenilmeli <br/>II. İdarî Kamu Hizmetleri - Sınaî ve Ticarî Kamu Hizmetleri Ayrımı<br/>III. Kamu Hizmetlerinin Hukukî Rejimi <br/>IV. Kamu Hizmeti İlkeleri (Kamu Hizmeti “Kanunları”)<br/>XIV KISA İDARE HUKUKU<br/>Bölüm 10<br/>KO L L U K<br/>I. Kamu Düzeni Kavramı <br/>II. İdarî Kolluk - Adlî Kolluk Ayrımı <br/>A. Ayrımın Kriterleri… 167; B. Ayrımın Sonuçları<br/>III. İdarî Kolluğun Özellikleri <br/>IV. Genel İdarî Kolluk - Özel İdarî Kolluk Ayrımı<br/>A. Genel İdarî Kolluk <br/>B. Özel İdarî Kolluklar <br/>Beşinci Kısım<br/>İDARENİN HAREKET ARAÇLARI<br/>Bölüm 11<br/>KAMU GÖREVLİL ERİ<br/>I. “Kamu Görevlisi” Tanımı ve Kamu Görevlisi Olmayanlardan Ayrılması<br/>II. Kamu Görevlisi Türleri: Memurlar Ve Sözleşmeli Personel<br/>A. Memurlar<br/>B. Sözleşmeli Personel <br/>III. Kamu Görevlilerinin Hukukî Durumu<br/>A. Memurların Hukukî Durumu: Kanunî ve Nizamîdir <br/>B. Sözleşmeli Personelin Hukukî Durumu: Akdîdir <br/>IV. DMK'ya Göre Memurların Tâbi Olduğu Hukukî Rejim<br/>V. Memurların Disiplin Rejimi <br/>Bölüm 12<br/>KAMU MALLARI<br/>I. Sahiplerine Göre Mal Çeşitleri <br/>II. Kamu Malı Kavramı ve Tanımı (Bir Malın Kamu Malı Sayılabilmesi İçin Gerekli Şartlar) <br/>III. Kamu Mallarının Devredilmezliği İlkesi ve Bu ilkeden Kaynaklanan Diğer İlkeler <br/>A. Kamu Mallarının Devredilmezliği İlkesi <br/>B. Kamu Mallarının Devredilmezliği İlkesinden Kaynaklanan Diğer İlkeler<br/>IV. Kamu Mallarının Kullanılması <br/>A. Kamu Hizmetlerine Tahsis Edilmiş Kamu Mallarının Kullanımı<br/>B. Kamunun doğrudan Kullanımına Tahsis Edilmiş Kamu Mallarının<br/>Kullanımı <br/>V. Kamu Tüzel Kişilerinin Özel Malları <br/>VI. İdarenin Mal Edinme usûlleri <br/>A. Kamulaştırma <br/>B. Devletleştirme<br/>C. İstimval <br/>Alt ıncı Kısım<br/>İDARENİN SORUMLULUĞU<br/>Bölüm 13<br/>İDARENİN SORUMLULUĞU<br/>I. İdarenin Sorumluluğunun Türleri <br/>A. İdarenin Özel Hukuk Sorumluluğu <br/>B. İdarenin İdarî Sorumluluğu<br/>II. Kusurlu Sorumluluk<br/>A. Kusur Kavramı <br/>B. Ağır Kusur - Basit Kusur Ayrımı <br/>C. Kişisel Kusur - Hizmet Kusuru Ayrımı <br/>III. Kusursuz Sorumluluk<br/>A. Risk Sorumluluğu <br/>B. Kamu Külfetleri Karşısında Eşitliğin Bozulmasından Dolayı Sorumluluk<br/>IV. İdarenin Sorumluluğunun Şartları<br/>Yedinci Kısım<br/>İDARENİN DENETLENMESİ<br/>Bölüm 14<br/>İDARENİN YARGI DIŞI YOL LARDAN DENETİMİ<br/>I. Siyasî Denetim: İdarenin Tbmm Tarafından Denetlenmesi<br/>II. İdarî Denetim: İdarenin İdare Tarafından Denetlenmesi<br/>A. İsti’taf Yoluyla Denetim<br/>B. Hiyerarşik Denetim<br/>C. Vesayet Denetimi<br/>D. Denetleme Kurulları Tarafından Denetim <br/>E. Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu Tarafından Denetim<br/>F. İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları Tarafından Denetim<br/>III. Bağımsız Organlar Tarafından Denetim<br/>A. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Tarafından Denetim<br/>B. Kamu Denetçiliği Kurumu Tarafından Denetim<br/>Bölüm 15<br/>İDARENİN YARGISAL DENETİMİ : İDARÎ YARGI<br/>I. İdarî Yargı Örgütü<br/>A. İlk Derece Mahkemeleri <br/>B. Ara Derece (İstinaf) Mahkemeleri: Bölge İdare Mahkemeleri <br/>C. Üst Derece Mahkemesi (Temyiz Mahkemesi): Danıştay<br/>II. İdarî Yargının Görev Alanı: İdarî ve Adlî Yargı Arasında Görev Dağılımı <br/>A. Kural: Uyuşmazlığın Çözümüne Uygulanan Hukuk Kriteri <br/>B. İstisnalar: Adlî Yargının Görev Alanına Giren Uyuşmazlıklar<br/>III. Görev Uyuşmazlıklarının Çözümü: Uyuşmazlık Mahkemesi <br/>IV. İptal Davası <br/>A. İptal Davasının Ön Koşulları <br/>B. Esasa İlişkin Koşullar (İptal Davasının Esastan Kabul Şartları) <br/>V. Tam Yargı Davası<br/>A. Tam Yargı Davasının Ön Koşulları<br/>B. Tam Yargı Davasının Esastan Kabul Şartları<br/>VI. Yürütmenin Durdurulması <br/>VII. Kanun Yolları<br/>A. Olağan Kanun Yolları<br/>B. Olağanüstü Kanun Yolu: Yargılamanın Yenilenmesi<br/>
Birinci Kısım
İDARE VE İDARE HUKUKU
Bölüm 1
İDARE KAVRAMI
I. İdare Organı (Organik Anlamda İdare)
1. İdare Organının Yasama Organından Ayrılması
2. İdare Organının Yargı Organından Ayrılması
3. İdare Organının Yürütme Organından Ayrılması
II. İdarî Fonksiyon (Fonksiyonel Anlamda İdare)
1. İdarî Fonksiyonun Yasama Fonksiyonundan Ayrılması
2. İdarî Fonksiyonun Yargı Fonksiyonundan Ayrılması
3. İdarî Fonksiyonun Hükûmet Fonksiyonundan Ayrılması
İdarî Fonksiyonun Özellikleri
Bölüm 2
İDARE HUKUKU
(Tanımı, Doğuşu ve Gel işimi, Özell ikleri, Uygulama Alanı ve İ lkeleri)
I. İdare Hukukunun Tanımı
II. İdare Hukukunun Doğuşu ve Gelişimi
III. İdare Hukukunun Özellikleri
IV. İdare Hukukunun Uygulama Alanı
V. İdare Hukukuna Hâkim Olan Temel İlkeler
A. Hukuk Devleti İlkesi
1. Tarihsel Gelişimi
2. Hukuk Devletinin Gerekleri
B. İdarenin Kanunîliği İlkesi
1. Kanuna Dayanma İlkesi
2. Kanuna Aykırı Olmama İlkesi
İkinci Kısım
İDARÎ TEŞKİLÂT
Bölüm 3
İDARÎ TEŞKİ LÂTA HÂKİM OLAN TEMEL İ LKEL ER
I. Merkezden Yönetim İlkesi
A. Merkezden Yönetimin Özellikleri
B. Merkezden Yönetimin Yarar ve Zararları
C. Yetki Genişliği İlkesi
II. Yerinden Yönetim (Adem-i Merkeziyet) İlkesi
A. Yerinden Yönetimin Varlık Şartları
B. Yerinden Yönetimin Çeşitleri
C. Yerinden Yönetimin Yarar ve Zararları
III. Kamu Tüzel Kişiliği
A. Anayasayla veya Kanunla Nitelendirme
B. Anayasayla veya Kanunla Belirleme Yoksa
IV. İdarenin Bütünlüğü İlkesi: Hiyerarşi ve Vesayet
A. Hiyerarşi
B. İdarî Vesayet
Bölüm 4
İDARÎ TEŞKİ LÂT
Alt Bölüm 1.- Merkezî İdare (Devlet İdaresi)
I. Merkezî İdarenin Başkent teşkilâtı (Devlet İdaresinin Merkez Teşkilâtı)
A. Cumhurbaşkanı
B. Cumhurbaşkanı Yardımcıları
C. Bakanlar ve Bakanlıklar
E. Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar
II. Merkezî İdarenin Taşra Teşkilâtı (Devlet İdaresinin Mülkî Teşkilâtı)
A. İl İdaresi
B. İlçe İdaresi
C. Bölge İdareleri
Alt Bölüm 2.- Yerinden Yönetim Kuruluşları
I. Yer Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları (Mahallî İdareler)
A. İl Özel İdaresi
B. Belediye İdaresi
C. Köy İdaresi
II. Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları (Kamu Kurumları)
A. Kamu Kurumlarının Ortak Özellikleri
B. Kamu Kurumlarının Kurulması ve Kaldırılması
C. Kamu kurumlarının Çeşitleri
III. Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları
A. Ortak Özellikleri
B. Meslek Kuruluşlarının Görev ve Yetkileri
Üçüncü Kısım
İDARÎ İŞLEMLER
Bölüm 5
İDARÎ İŞL EM KAVRAMI
I. İdarî İşlemin Tanımı
II. İdarî İşlemlerin Türleri
IV. İdarî İşlemlerin Özellikleri
A. İcraîlik…115; B. Re'sen İcra Edilebilirlilik
C. Hukuka Uygunluk Karinesi
Bölüm 6
BİREYSEL İŞLEMLER ( İDARÎ KARARLAR)
I. İdarî Kararların Çeşitleri
A. Maddî Açıdan Tasnif
XII KISA İDARE HUKUKU
B. Açıklanan İradenin Sayısı ve Usûlüne Göre Tasnif: Basit-Kolektif-Karma İş
C. Açıklanan İradenin Şekline Göre Tasnif: Sarih -Zımnî İşlemler
II. İdarî İşlemlerin Unsurları
A. Yetki Unsuru
B. Şekil Unsuru
C. Usûl Unsuru
D. Sebep Unsuru
E. Konu Unsuru
F. Amaç Unsuru
Bölüm 7
DÜZENLEYİCİ İŞLEMLER
Düzenleyici İşlemlerin Tanımı
I. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri (Olağan Dönem)
A. Yetki Unsuru
B. Konu Unsuru
C. Usûl ve Şekil Unsuru
D. Denetim Unsuru
E. Hukukî Gücü
II. Olağanüstü Hâl Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri
III. Yönetmelikler
IV. Adsız Düzenleyici İşlemler
V. 21 Ocak 2017 tarih ve 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunuyla Kaldırılan Düzenleyici İşlemler
A. Kanun Hükmünde Kararnameler
B. Tüzükler
C. Bakanlar Kurulu veya Başbakanlık Tarafından Çıkarılan Yönetmelikler ve Diğer Düzenleyici İşlemler
Bölüm 8
İDARÎ SÖZL EŞMEL ER
I. İdarenin Özel Hukuk Sözleşmeleri - İdarî Sözleşmeler Ayrımı (İdarî
Sözleşmelerin Kriterleri)
A. Teşriî Kriter (Kanunla Nitelendirme)
B. İçtihadî Kriterler
II. İdarî Sözleşmelerin Temel Tipleri
A. İdarî Sözleşmelerin Klasik Tipleri
B. İdarî Sözleşmelerin Yeni Tipleri
C. İsimsiz İdarî Sözleşmeler
III. İdarî Sözleşmelerin Akdedilmesi (Kamu İhalesi)
Dördüncü Kısım
İDARENİN FAALİYETLERİ
Bölüm 9
KAMU HİZMETİ
I. Tanım (Kamu Hizmeti şartları)
A. Maddî Şart (Amaç Şartı): Faaliyet, Kamu Yararı Amacına Yönelik
B. Organik Şart: Faaliyet, Bir Kamu Tüzel Kişisi Tarafından Üstlenilmeli
II. İdarî Kamu Hizmetleri - Sınaî ve Ticarî Kamu Hizmetleri Ayrımı
III. Kamu Hizmetlerinin Hukukî Rejimi
IV. Kamu Hizmeti İlkeleri (Kamu Hizmeti “Kanunları”)
XIV KISA İDARE HUKUKU
Bölüm 10
KO L L U K
I. Kamu Düzeni Kavramı
II. İdarî Kolluk - Adlî Kolluk Ayrımı
A. Ayrımın Kriterleri… 167; B. Ayrımın Sonuçları
III. İdarî Kolluğun Özellikleri
IV. Genel İdarî Kolluk - Özel İdarî Kolluk Ayrımı
A. Genel İdarî Kolluk
B. Özel İdarî Kolluklar
Beşinci Kısım
İDARENİN HAREKET ARAÇLARI
Bölüm 11
KAMU GÖREVLİL ERİ
I. “Kamu Görevlisi” Tanımı ve Kamu Görevlisi Olmayanlardan Ayrılması
II. Kamu Görevlisi Türleri: Memurlar Ve Sözleşmeli Personel
A. Memurlar
B. Sözleşmeli Personel
III. Kamu Görevlilerinin Hukukî Durumu
A. Memurların Hukukî Durumu: Kanunî ve Nizamîdir
B. Sözleşmeli Personelin Hukukî Durumu: Akdîdir
IV. DMK'ya Göre Memurların Tâbi Olduğu Hukukî Rejim
V. Memurların Disiplin Rejimi
Bölüm 12
KAMU MALLARI
I. Sahiplerine Göre Mal Çeşitleri
II. Kamu Malı Kavramı ve Tanımı (Bir Malın Kamu Malı Sayılabilmesi İçin Gerekli Şartlar)
III. Kamu Mallarının Devredilmezliği İlkesi ve Bu ilkeden Kaynaklanan Diğer İlkeler
A. Kamu Mallarının Devredilmezliği İlkesi
B. Kamu Mallarının Devredilmezliği İlkesinden Kaynaklanan Diğer İlkeler
IV. Kamu Mallarının Kullanılması
A. Kamu Hizmetlerine Tahsis Edilmiş Kamu Mallarının Kullanımı
B. Kamunun doğrudan Kullanımına Tahsis Edilmiş Kamu Mallarının
Kullanımı
V. Kamu Tüzel Kişilerinin Özel Malları
VI. İdarenin Mal Edinme usûlleri
A. Kamulaştırma
B. Devletleştirme
C. İstimval
Alt ıncı Kısım
İDARENİN SORUMLULUĞU
Bölüm 13
İDARENİN SORUMLULUĞU
I. İdarenin Sorumluluğunun Türleri
A. İdarenin Özel Hukuk Sorumluluğu
B. İdarenin İdarî Sorumluluğu
II. Kusurlu Sorumluluk
A. Kusur Kavramı
B. Ağır Kusur - Basit Kusur Ayrımı
C. Kişisel Kusur - Hizmet Kusuru Ayrımı
III. Kusursuz Sorumluluk
A. Risk Sorumluluğu
B. Kamu Külfetleri Karşısında Eşitliğin Bozulmasından Dolayı Sorumluluk
IV. İdarenin Sorumluluğunun Şartları
Yedinci Kısım
İDARENİN DENETLENMESİ
Bölüm 14
İDARENİN YARGI DIŞI YOL LARDAN DENETİMİ
I. Siyasî Denetim: İdarenin Tbmm Tarafından Denetlenmesi
II. İdarî Denetim: İdarenin İdare Tarafından Denetlenmesi
A. İsti’taf Yoluyla Denetim
B. Hiyerarşik Denetim
C. Vesayet Denetimi
D. Denetleme Kurulları Tarafından Denetim
E. Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu Tarafından Denetim
F. İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları Tarafından Denetim
III. Bağımsız Organlar Tarafından Denetim
A. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Tarafından Denetim
B. Kamu Denetçiliği Kurumu Tarafından Denetim
Bölüm 15
İDARENİN YARGISAL DENETİMİ : İDARÎ YARGI
I. İdarî Yargı Örgütü
A. İlk Derece Mahkemeleri
B. Ara Derece (İstinaf) Mahkemeleri: Bölge İdare Mahkemeleri
C. Üst Derece Mahkemesi (Temyiz Mahkemesi): Danıştay
II. İdarî Yargının Görev Alanı: İdarî ve Adlî Yargı Arasında Görev Dağılımı
A. Kural: Uyuşmazlığın Çözümüne Uygulanan Hukuk Kriteri
B. İstisnalar: Adlî Yargının Görev Alanına Giren Uyuşmazlıklar
III. Görev Uyuşmazlıklarının Çözümü: Uyuşmazlık Mahkemesi
IV. İptal Davası
A. İptal Davasının Ön Koşulları
B. Esasa İlişkin Koşullar (İptal Davasının Esastan Kabul Şartları)
V. Tam Yargı Davası
A. Tam Yargı Davasının Ön Koşulları
B. Tam Yargı Davasının Esastan Kabul Şartları
VI. Yürütmenin Durdurulması
VII. Kanun Yolları
A. Olağan Kanun Yolları
B. Olağanüstü Kanun Yolu: Yargılamanın Yenilenmesi

Ürün Hakkında Soru Sor