Ürün Bulunamadı.
Türk Anayasa Metinleri ve Seçilmiş Mevzuat

Türk Anayasa Metinleri ve Seçilmiş Mevzuat

Yazar(lar): Burhan Kuzu
Yayınevi: Filiz Kitabevi
Ciltsiz
(KDV DAHİL) 25,00TRL

Y. Tarihi: Yok 2012
Sayfa: 840
Boyut: KATEGORI TOPLU OLARAK ATANANLAR
Kodu 9789753683548
Alışveriş Listesine Ekle Taksit Seçenekleri Stoğa Girince Haber Ver

Teslimat süresi: 3 günde temin.

<br/>İÇİNDEKİLER<br/>Anayasa Düzeni Hakkında Kanun .................................................................. 1<br/>Milli Güvenlik Konseyi Hakkında Kanun....................................................... 2<br/>Kurucu Meclis Hakkında Kanun..................................................................... 3<br/>GEREKÇELİ 1982 ANAYASASI ............................................................... 11<br/>Sened-i Ittifak ............................................................................................. 267<br/>Gülhane Hattı-ı Hümayunu ........................................................................ 273<br/>Islahat Fermanı ........................................................................................... 279<br/>Adalet Fermanı ........................................................................................... 287<br/>1876-Kanun-i Esasîsi ................................................................................. 295<br/>1921-Teşkilât-i Esasiye Kanunu ................................................................. 317<br/>1924 Teşkilât-i Esasiye Kanunu ................................................................. 323<br/>1961 Anayasası .......................................................................................... 341<br/>Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu .............................................................. 403<br/>Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu.................................................................... 419<br/>Siyasî Partiler Kanunu ................................................................................. 429<br/>Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ......... 481<br/>Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi<br/>Hakkında Kanun .......................................................................................... 569<br/>Milletvekili Seçimi Kanunu ........................................................................ 593<br/>Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında<br/>Kanun ......................................................................................................... 615<br/>Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü .................................................................... 657<br/>TBMM İçtüzüğü ........................................................................................ 699<br/>Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu....................................................... 757<br/>İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ............................................................... 775<br/>Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi................................................................ 780<br/>1 Numaralı Protokol .................................................................................... 793<br/>4 Numaralı Protokol .................................................................................... 795<br/>6 Numaralı Protokol .................................................................................... 797<br/>7 Numaralı Protokol .................................................................................... 800<br/>11 Numaralı Protokol .................................................................................. 803<br/>12 Nolu Protokol ......................................................................................... 814<br/>13 Nolu Protokol ......................................................................................... 817<br/>13 Nolu Ek Protokol ................................................................................... 819<br/>14 Nolu Protokol ......................................................................................... 822<br/>1982 Anayasası Kavram Fihristi ................................................................. 829<br/>FİHRİST<br/>TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI<br/>(1982)<br/>BAŞLANGIÇ<br/>BİRİNCİ KISIM<br/>GENEL ESASLAR<br/>Madde Sayfa<br/>Devletin şekli .................................................................................... 1 56<br/>Cumhuriyetin nitelikleri .................................................................... 2 56<br/>Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti ...... 3 56<br/>Değiştirilmeyecek hükümler ............................................................. 4 57<br/>Devletin temel amaç ve görevleri ...................................................... 5 58<br/>Egemenlik ......................................................................................... 6 58<br/>Yasama yetkisi ................................................................................. 7 59<br/>Yürütme yetkisi ve görevi ................................................................ 8 59<br/>Yargı yetkisi ..................................................................................... 9 60<br/>Kanun önünde eşitlik ........................................................................ 10 60<br/>Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü............................................. 11 61<br/>İKİNCİ KISIM<br/>TEMEL HAKLAR VE ÖDEVLER<br/>BİRİNCİ BÖLÜM<br/>GENEL HÜKÜMLER<br/>Temel hak ve hürriyetlerin niteliği .................................................... 12 65<br/>Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması............................................ 13 65<br/>Temel Hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılmaması ........................... 14 67<br/>Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması ................. 15 68<br/>Yabancıların durumu ........................................................................ 16 70<br/>İKİNCİ BÖLÜM<br/>KİŞİNİN HAKLARI VE ÖDEVLERİ<br/>Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı ............................. 17 70<br/>Zorla çalıştırma yasağı ...................................................................... 18 71<br/>Kişi hürriyeti ve güvenliği ................................................................ 19 72<br/>Özel hayatın gizliliği ve korunması ................................................... 20 76<br/>A) Özel Hayatın Gizliliği ............................................................. 20 76<br/>B) Konut Dokunulmazlığı ............................................................ 21 78<br/>C) Haberleşme Hürriyeti .............................................................. 22 78<br/>Yerleşme ve seyahat hürriyeti ........................................................... 23 79<br/>Din ve Vicdan Hürriyeti ................................................................... 24 80<br/>Düşünce ve kanaat hürriyeti ............................................................. 25 81<br/>Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti........................................... 26 82<br/>Bilim ve sanat hürriyeti ..................................................................... 27 83<br/>Basın ve yayımla ilgili hükümler ...................................................... 28 84<br/>A) Basın Hürriyeti ....................................................................... 28 74<br/>B) Süreli ve Süresiz Yayın Hakkı ................................................ 29 88<br/>C) Basın Araçlarının Korunması .................................................. 30 89<br/>D) Kamu Tüzelkişilerin Elindeki Basın Dışı Kitle Haberleşme<br/>Araçlarından Yararlanma Hakkı ............................................. 31 90<br/>E) Düzeltme ve Cevap Hakkı ....................................................... 32 91<br/>Toplantı hak ve hürriyetleri ............................................................... 33 92<br/>A) Dernek Kurma Hürriyeti ......................................................... 33 92<br/>B) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı ................... 34 94<br/>Mülkiyet hakkı ................................................................................. 35 95<br/>Hakların korunması ile ilgili hükümler............................................. 36 98<br/>A) Hak Arama Hürriyeti .............................................................. 36 98<br/>B) Kanuni Hakim Güvencesi ....................................................... 37 99<br/>C) Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar ................................................ 38 99<br/>İspat hakkı ........................................................................................ 39101<br/>Temel hak ve hürriyetlerin korunması.............................................. 40102<br/>ÜÇÜNCÜ BÖLÜM<br/>SOSYAL VE EKONOMİK<br/>HAKLAR VE ÖDEVLERİ<br/>Ailenin korunması ............................................................................ 41103<br/>Eğitim ve öğretim hakkı ve ödevi ..................................................... 42104<br/>Kamu yararı ...................................................................................... 43106<br/>A) Kıyılardan Yararlanma ............................................................ 43106<br/>B) Toprak Mülkiyeti .................................................................... 44107<br/>C) Tarım, Hayvancılık ve Bu Üretim Dallarında<br/>Çalışanların Korunması ........................................................... 45108<br/>D) Kamulaştırma .......................................................................... 46109<br/>E) Devletleştirme .......................................................................... 47111<br/>Çalışma ve sözleşme hürriyeti .......................................................... 48112<br/>Çalışma ile ilgili hükümler ................................................................. 49113<br/>A) Çalışma Hakkı ve Ödevi ......................................................... 49113<br/>B) Çalışma Şartları ve Dinlenme Hakkı....................................... 50114<br/>C) Sendika Kurma Hakkı ............................................................. 51115<br/>D) Sendikal Faaliyet ..................................................................... 52116<br/>Toplu iş sözleşmesi, grev hakkı ve lokavt........................................ 53117<br/>A) Toplu İş Sözleşmesi Hakkı ..................................................... 53117<br/>B) Grev Hakkı ve Lokavt ............................................................. 54118<br/>Ücrette adalet sağlanması.................................................................. 55 124<br/>Sağlık, çevre ve konut...................................................................... 56 125<br/>A) Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması .............................. 56 125<br/>B) Konut Hakkı, ........................................................................... 57 126<br/>Gençlik ve Spor ................................................................................. 58 127<br/>A) Gençliğin Korunması.............................................................. 58 127<br/>B) Sporun Geliştirilmesi.............................................................. 59 128<br/>Sosyal güvenlik hakları.................................................................... 60128<br/>A) Sosyal Güvenlik Hakkı............................................................... 60 128<br/>B) Sosyal Güvenlik Bakımından Özel Olarak Korunması<br/>Gerekenler .................................................................................... 61 129<br/>C) Yabancı Ülkelerde Çalışan Türk Vatandaşları ............................. 62 130<br/>Tarih, kültür ve tablat varlıklarının korunması .................................. 63 130<br/>Sanatın ve sanatçının korunması ....................................................... 64 131<br/>Sosyal ve ekonomik hakların sınırı ................................................... 65 131<br/>DÖRDÜNCÜ BÖLÜM<br/>SİYASİ HAKLAR VE ÖDEVLER<br/>Türk vatandaşlığı .............................................................................. 66 133<br/>Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları ........................ 67 134<br/>Siyasî partilerle ilgili hükümler ......................................................... 68 136<br/>A) Parti Kurma, Partilere Girme ve Partilerden Ayrılma .............. 68 136<br/>B) Siyasî Partilerin Uyacakları Esaslar ......................................... 69138<br/>Kamu hizmetlerine girme hakkı ........................................................ 70140<br/>A) Hizmete Girme ........................................................................ 70140<br/>B) Mal Bildirimi ........................................................................... 71140<br/>Vatan hizmeti .................................................................................... 72 141<br/>Vergi ödevi ....................................................................................... 73141<br/>Dilekçe hakkı .................................................................................... 74142<br/>ÜÇÜNCÜ KISIM<br/>CUMHURİYETİN TEMEL ORGANLARI<br/>BİRİNCİ BÖLÜM<br/>YASAMA<br/>Türkiye Büyük Millet Meclisi<br/>A) Kuruluşu ................................................................................. 75144<br/>B) Milletvekili Seçilme Yeterliliği ................................................ 76 145<br/>C) Türkiye Büyük Millet Meclisinin Seçim Dönemi .................... 77 146<br/>D) Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimlerinin Geriye<br/>Bırakılması ve Ara Seçimleri ................................................... 78 147<br/>E) Seçimlerin Genel Yönetim ve Denetimi ................................... 79 148<br/>F) Üyelikle İlgili Hükümler .......................................................... 80 149<br/>Milletin temsili .................................................................................. 80 149<br/>Andiçme ........................................................................................... 81 149<br/>Üyelikle bağdaşmayan işler .............................................................. 82 150<br/>Yasama dokunulmazlığı................................................................... 83 151<br/>Milletvekilliğin düşmesi................................................................... 84 152<br/>İptal istemi ........................................................................................ 85 154<br/>Ödenek ve yolluk ............................................................................. 86 155<br/>Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri<br/>A) Genel Olarak ........................................................................... 87 156<br/>B) Kanunların Teklif Edilmesi ve Görüşülmesi ............................ 88 157<br/>C) Kanunların Cumhurbaşkanınca Yayımlanması ........................ 89 157<br/>D) Milletlerarası Andlaşmaları Uygun Bulma .............................. 90 158<br/>E) Kanun Hükmünde Kararname Çıkarma Yetkisi Verme ........... 91 160<br/>F) Savaş Hali İlanı ve Silahlı Kuvvet Kullanılmasına İzin<br/>Verme ...................................................................................... 92 161<br/>Türkiye Büyük Millet Meclisinin faaliyetleri ile ilgili hükümler<br/>A) Toplanma ve Tatil................................................................... 93 162<br/>B) Başkanlık Divanı..................................................................... 94 163<br/>C) İçtüzük, Siyasi Parti Grupları ve Kolluk İşleri ......................... 95 164<br/>D) Toplantı ve Karar Yeter Sayısı ................................................ 96 165<br/>E) Görüşmelerin açıklığı ve yayımlanması ................................... 97 166<br/>Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi edinme ve denetim yolları<br/>A) Genel Olarak ........................................................................... 98 167<br/>B) Gensoru .................................................................................. 99 167<br/>C) Meclis Soruşturması............................................................... 100 168<br/>İKİNCİ BÖLÜM<br/>YÜRÜTME<br/>Cumhurbaşkanı<br/>A) Nitelikleri ve Tarafsızlığı ......................................................... 101 170<br/>B) Seçimi ..................................................................................... 102 171<br/>C) Andiçmesi ............................................................................... 103 172<br/>D) Görev ve Yetkileri.................................................................. 104 173<br/>E) Sorumluluk ve Sorumsuzluk Hali ........................................... 105 175<br/>F) Cumhurbaşkanına Vekillik Etme ............................................. 106 176<br/>G) Cumhurbaşkanı Genel Sekreterliği ......................................... 107 176<br/>H) Devlet Denetleme Kurulu ........................................................ 108 177<br/>Bakanlar Kurulu<br/>A) Kuruluş ................................................................................... 109 178<br/>B) Göreve Başlama ve Güvenoyu ................................................ 110 178<br/>C) Görev Sırasında Güvenoyu ..................................................... 111 178<br/>D) Görev ve Siyasî Sorumluluk ................................................... 112 179<br/>E) Bakanlıkların Kurulması ve Bakanlar ...................................... 113 180<br/>F) Seçimlerde Geçici Bakanlar Kurulu ......................................... 114 180<br/>G) Tüzükler .................................................................................. 115 181<br/>H) Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimlerinin<br/>Cumhurbaşkanınca Yenilenmesi ...................................................... 116 181<br/>I) Milli Savunma .......................................................................... 117 182<br/>Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı ..................................... 117 182<br/>Milli Güvenlik Kurulu...................................................................... 118 183<br/>Olağanüstü Yönetim Usulleri<br/>A) Olağanüstü Haller................................................................... 119 184<br/>Tabiî afet ve ağır ekonomik bunalım sebebiyle<br/>olağanüstü hal ilânı ........................................................................... 119 184<br/>Şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin<br/>ciddi şekilde bozulması sebepleriyle olağaüstü hal ilânı.................... 120 185<br/>Olağanüstü haller ilgili düzenleme .................................................... 121 185<br/>B) Sıkıyönetim, Seferberlik ve Savaş Hali .................................. 122 186<br/>İdare<br/>A) İdarenin Esasları..................................................................... 123 188<br/>İdarenin bütünlüğü ve kamu tüzel kişiliği ......................................... 123 188<br/>Yönetmelikler ................................................................................... 124 189<br/>B) Yargı Yolu .............................................................................. 125 189<br/>C) İdarenin Kuruluşu................................................................... 126 191<br/>Merkezî İdare ................................................................................... 126 191<br/>Mahalli idareler ................................................................................. 127 192<br/>D) Kamu Hizmeti Görevleriyle İlgili Hükümler ........................... 128 194<br/>Genel ilkeler ..................................................................................... 128 194<br/>Görev sorumlulukları disiplin kovuşturulmasında güvence .............. 129 195<br/>E) Yüksek Öğretim Kurumları ve Üst Kuruluşları ....................... 130 196<br/>Yükseköğretim Kurumları................................................................ 130 196<br/>Yüksek öğretim üst kuruluşları ........................................................ 131 198<br/>Yükseköğretim kurumlarından özel hükümlere tâbi olanlar .............. 132 198<br/>F) Radyo ve Televizyon İdaresi ve Kamuyla İlişkili<br/>Haber Ajansları ....................................................................... 133 198<br/>G) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ........................ 134 199<br/>H) Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları .................... 135 200<br/>İ) Diyanet İşleri Başkanlığı .......................................................... 136 202<br/>J) Kanunsuz Emir ......................................................................... 137 203<br/>ÜÇÜNCÜ BÖLÜM<br/>YARGI<br/>Genel Hükümler<br/>A) Mahkemelerin Bağımsızlığı .................................................... 138 203<br/>B) Hâkimlik ve Savcılık Teminatı ................................................ 139 204<br/>C) Hâkimlik ve Savcılık Mesleği ................................................. 140 205<br/>D) Duruşmaların Açık ve Kararların Gerekçeli Olması ................ 141 206<br/>E) Mahkemelerin Kuruluşu.......................................................... 142 207<br/>F) Devlet Güvenlik Mahkemeleri ................................................. 143 207<br/>G) Hakim ve Savcıların Denetimi ................................................ 144 207<br/>H) Askeri Yargı ........................................................................... 145 208<br/>Yüksek Mahkemeler<br/>A) Anayasa Mahkemesi............................................................... 146 210<br/>Kuruluşu ........................................................................................... 146 210<br/>Üyeliğin sona ermesi........................................................................ 147 212<br/>Görev ve yetkileri............................................................................. 148 212<br/>Çalışma ve yargılama usulü .............................................................. 149 214<br/>İptal davası ....................................................................................... 150 216<br/>Dava açma süresi .............................................................................. 151 217<br/>Anayasa aykırılığın diğer mahkemelerde ileri sürülmesi ................... 152 217<br/>Anayasa Mahkemesinin kararları ..................................................... 153 218<br/>B) Yargıtay .................................................................................. 154 220<br/>C) Danıştay .................................................................................. 155 221<br/>D) Askeri Yargıtay ...................................................................... 156 222<br/>E) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ............................................ 157 223<br/>F) Uyuşmazlık Mahkemesi ........................................................... 158 224<br/>Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu .............................................. 159 225<br/>Sayıştay ............................................................................................ 160 228<br/>DÖRDÜNCÜ KISIM<br/>MALİ VE EKONOMİK HÜKÜMLER<br/>BİRİNCİ BÖLÜM<br/>MALİ HÜKÜMLER<br/>Bütçe<br/>A) Bütçenin Hazırlanması ve Uygulanması ................................. 161 230<br/>B) Bütçenin Görüşülmesi ............................................................. 162 231<br/>C) Bütçelerde Değişiklik Yapılabilmesi Esasları.......................... 163 231<br/>D) Kesin Hesap ............................................................................ 164 232<br/>E) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Denetimi ................................. 165 232<br/>İKİNCİ BÖLÜM<br/>EKONOMİK HÜKÜMLER<br/>Planlama ........................................................................................... 166 233<br/>Piyasaların denetimi ve dış ticaretin düzenlenmesi ............................ 167 234<br/>Tabii Servetlerin ve Kaynakların Aranması ve İşletilmesi .................. 168 235<br/>Ormanlar ve orman köylüsü ............................................................. 169 235<br/>A) Ormanların Korunması ve Geliştirilmesi ................................. 169 235<br/>B) Orman Köylüsünün Korunması .............................................. 170 237<br/>Kooperatifçiliğin geliştirilmesi .......................................................... 171 238<br/>Tüketiciler ile esnaf ve sanatkârların korunması ............................... 172 239<br/>A) Tüketicilerin Korunması .......................................................... 172 239<br/>B) Esnaf ve Sanatkârların Korunması .......................................... 173 239<br/>BEŞİNCİ KISIM<br/>ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER<br/>İnkılâp kanunlarının korunması ........................................................ 174 241<br/>ALTINCI KISIM<br/>GEÇİCİ HÜKÜMLER<br/>Geçici Madde ................................................................................... 1 242<br/>Geçici Madde ................................................................................... 2 242<br/>Geçici Madde ................................................................................... 3 243<br/>Geçici Madde ................................................................................... 4 244<br/>Geçici Madde ................................................................................... 5 244<br/>Geçici Madde ................................................................................... 6 244<br/>Geçici Madde ................................................................................... 7 245<br/>Geçici Made ..................................................................................... 8 245<br/>Geçici Madde ................................................................................... 9 245<br/>Geçici Madde ................................................................................... 10 245<br/>Geçici Madde ................................................................................... 11 245<br/>Geçici Madde ................................................................................... 12 246<br/>Geçici Madde ................................................................................... 13 246<br/>Geçici Madde ................................................................................... 14 247<br/>Geçici Madde ................................................................................... 15 247<br/>Geçici Madde ................................................................................... 16 247<br/>Geçici Madde ................................................................................... 17 248<br/>Geçici Madde ................................................................................... 18 248<br/>Geçici Madde ................................................................................... 19 249<br/>YEDİNCİ KISIM<br/>SON HÜKÜMLER<br/>Anayasanın değiştirilmesi, seçimlere ve halkoylamasına katılma ...... 175 253<br/>Başlangıç ve kenar başlıklar ............................................................. 176 254<br/>Anayasanın yürürlüğe girmesi .......................................................... 177 254

İÇİNDEKİLER
Anayasa Düzeni Hakkında Kanun .................................................................. 1
Milli Güvenlik Konseyi Hakkında Kanun....................................................... 2
Kurucu Meclis Hakkında Kanun..................................................................... 3
GEREKÇELİ 1982 ANAYASASI ............................................................... 11
Sened-i Ittifak ............................................................................................. 267
Gülhane Hattı-ı Hümayunu ........................................................................ 273
Islahat Fermanı ........................................................................................... 279
Adalet Fermanı ........................................................................................... 287
1876-Kanun-i Esasîsi ................................................................................. 295
1921-Teşkilât-i Esasiye Kanunu ................................................................. 317
1924 Teşkilât-i Esasiye Kanunu ................................................................. 323
1961 Anayasası .......................................................................................... 341
Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu .............................................................. 403
Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu.................................................................... 419
Siyasî Partiler Kanunu ................................................................................. 429
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ......... 481
Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi
Hakkında Kanun .......................................................................................... 569
Milletvekili Seçimi Kanunu ........................................................................ 593
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında
Kanun ......................................................................................................... 615
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü .................................................................... 657
TBMM İçtüzüğü ........................................................................................ 699
Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu....................................................... 757
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ............................................................... 775
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi................................................................ 780
1 Numaralı Protokol .................................................................................... 793
4 Numaralı Protokol .................................................................................... 795
6 Numaralı Protokol .................................................................................... 797
7 Numaralı Protokol .................................................................................... 800
11 Numaralı Protokol .................................................................................. 803
12 Nolu Protokol ......................................................................................... 814
13 Nolu Protokol ......................................................................................... 817
13 Nolu Ek Protokol ................................................................................... 819
14 Nolu Protokol ......................................................................................... 822
1982 Anayasası Kavram Fihristi ................................................................. 829
FİHRİST
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI
(1982)
BAŞLANGIÇ
BİRİNCİ KISIM
GENEL ESASLAR
Madde Sayfa
Devletin şekli .................................................................................... 1 56
Cumhuriyetin nitelikleri .................................................................... 2 56
Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti ...... 3 56
Değiştirilmeyecek hükümler ............................................................. 4 57
Devletin temel amaç ve görevleri ...................................................... 5 58
Egemenlik ......................................................................................... 6 58
Yasama yetkisi ................................................................................. 7 59
Yürütme yetkisi ve görevi ................................................................ 8 59
Yargı yetkisi ..................................................................................... 9 60
Kanun önünde eşitlik ........................................................................ 10 60
Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü............................................. 11 61
İKİNCİ KISIM
TEMEL HAKLAR VE ÖDEVLER
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Temel hak ve hürriyetlerin niteliği .................................................... 12 65
Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması............................................ 13 65
Temel Hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılmaması ........................... 14 67
Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması ................. 15 68
Yabancıların durumu ........................................................................ 16 70
İKİNCİ BÖLÜM
KİŞİNİN HAKLARI VE ÖDEVLERİ
Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı ............................. 17 70
Zorla çalıştırma yasağı ...................................................................... 18 71
Kişi hürriyeti ve güvenliği ................................................................ 19 72
Özel hayatın gizliliği ve korunması ................................................... 20 76
A) Özel Hayatın Gizliliği ............................................................. 20 76
B) Konut Dokunulmazlığı ............................................................ 21 78
C) Haberleşme Hürriyeti .............................................................. 22 78
Yerleşme ve seyahat hürriyeti ........................................................... 23 79
Din ve Vicdan Hürriyeti ................................................................... 24 80
Düşünce ve kanaat hürriyeti ............................................................. 25 81
Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti........................................... 26 82
Bilim ve sanat hürriyeti ..................................................................... 27 83
Basın ve yayımla ilgili hükümler ...................................................... 28 84
A) Basın Hürriyeti ....................................................................... 28 74
B) Süreli ve Süresiz Yayın Hakkı ................................................ 29 88
C) Basın Araçlarının Korunması .................................................. 30 89
D) Kamu Tüzelkişilerin Elindeki Basın Dışı Kitle Haberleşme
Araçlarından Yararlanma Hakkı ............................................. 31 90
E) Düzeltme ve Cevap Hakkı ....................................................... 32 91
Toplantı hak ve hürriyetleri ............................................................... 33 92
A) Dernek Kurma Hürriyeti ......................................................... 33 92
B) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı ................... 34 94
Mülkiyet hakkı ................................................................................. 35 95
Hakların korunması ile ilgili hükümler............................................. 36 98
A) Hak Arama Hürriyeti .............................................................. 36 98
B) Kanuni Hakim Güvencesi ....................................................... 37 99
C) Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar ................................................ 38 99
İspat hakkı ........................................................................................ 39101
Temel hak ve hürriyetlerin korunması.............................................. 40102
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SOSYAL VE EKONOMİK
HAKLAR VE ÖDEVLERİ
Ailenin korunması ............................................................................ 41103
Eğitim ve öğretim hakkı ve ödevi ..................................................... 42104
Kamu yararı ...................................................................................... 43106
A) Kıyılardan Yararlanma ............................................................ 43106
B) Toprak Mülkiyeti .................................................................... 44107
C) Tarım, Hayvancılık ve Bu Üretim Dallarında
Çalışanların Korunması ........................................................... 45108
D) Kamulaştırma .......................................................................... 46109
E) Devletleştirme .......................................................................... 47111
Çalışma ve sözleşme hürriyeti .......................................................... 48112
Çalışma ile ilgili hükümler ................................................................. 49113
A) Çalışma Hakkı ve Ödevi ......................................................... 49113
B) Çalışma Şartları ve Dinlenme Hakkı....................................... 50114
C) Sendika Kurma Hakkı ............................................................. 51115
D) Sendikal Faaliyet ..................................................................... 52116
Toplu iş sözleşmesi, grev hakkı ve lokavt........................................ 53117
A) Toplu İş Sözleşmesi Hakkı ..................................................... 53117
B) Grev Hakkı ve Lokavt ............................................................. 54118
Ücrette adalet sağlanması.................................................................. 55 124
Sağlık, çevre ve konut...................................................................... 56 125
A) Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması .............................. 56 125
B) Konut Hakkı, ........................................................................... 57 126
Gençlik ve Spor ................................................................................. 58 127
A) Gençliğin Korunması.............................................................. 58 127
B) Sporun Geliştirilmesi.............................................................. 59 128
Sosyal güvenlik hakları.................................................................... 60128
A) Sosyal Güvenlik Hakkı............................................................... 60 128
B) Sosyal Güvenlik Bakımından Özel Olarak Korunması
Gerekenler .................................................................................... 61 129
C) Yabancı Ülkelerde Çalışan Türk Vatandaşları ............................. 62 130
Tarih, kültür ve tablat varlıklarının korunması .................................. 63 130
Sanatın ve sanatçının korunması ....................................................... 64 131
Sosyal ve ekonomik hakların sınırı ................................................... 65 131
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SİYASİ HAKLAR VE ÖDEVLER
Türk vatandaşlığı .............................................................................. 66 133
Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları ........................ 67 134
Siyasî partilerle ilgili hükümler ......................................................... 68 136
A) Parti Kurma, Partilere Girme ve Partilerden Ayrılma .............. 68 136
B) Siyasî Partilerin Uyacakları Esaslar ......................................... 69138
Kamu hizmetlerine girme hakkı ........................................................ 70140
A) Hizmete Girme ........................................................................ 70140
B) Mal Bildirimi ........................................................................... 71140
Vatan hizmeti .................................................................................... 72 141
Vergi ödevi ....................................................................................... 73141
Dilekçe hakkı .................................................................................... 74142
ÜÇÜNCÜ KISIM
CUMHURİYETİN TEMEL ORGANLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
YASAMA
Türkiye Büyük Millet Meclisi
A) Kuruluşu ................................................................................. 75144
B) Milletvekili Seçilme Yeterliliği ................................................ 76 145
C) Türkiye Büyük Millet Meclisinin Seçim Dönemi .................... 77 146
D) Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimlerinin Geriye
Bırakılması ve Ara Seçimleri ................................................... 78 147
E) Seçimlerin Genel Yönetim ve Denetimi ................................... 79 148
F) Üyelikle İlgili Hükümler .......................................................... 80 149
Milletin temsili .................................................................................. 80 149
Andiçme ........................................................................................... 81 149
Üyelikle bağdaşmayan işler .............................................................. 82 150
Yasama dokunulmazlığı................................................................... 83 151
Milletvekilliğin düşmesi................................................................... 84 152
İptal istemi ........................................................................................ 85 154
Ödenek ve yolluk ............................................................................. 86 155
Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri
A) Genel Olarak ........................................................................... 87 156
B) Kanunların Teklif Edilmesi ve Görüşülmesi ............................ 88 157
C) Kanunların Cumhurbaşkanınca Yayımlanması ........................ 89 157
D) Milletlerarası Andlaşmaları Uygun Bulma .............................. 90 158
E) Kanun Hükmünde Kararname Çıkarma Yetkisi Verme ........... 91 160
F) Savaş Hali İlanı ve Silahlı Kuvvet Kullanılmasına İzin
Verme ...................................................................................... 92 161
Türkiye Büyük Millet Meclisinin faaliyetleri ile ilgili hükümler
A) Toplanma ve Tatil................................................................... 93 162
B) Başkanlık Divanı..................................................................... 94 163
C) İçtüzük, Siyasi Parti Grupları ve Kolluk İşleri ......................... 95 164
D) Toplantı ve Karar Yeter Sayısı ................................................ 96 165
E) Görüşmelerin açıklığı ve yayımlanması ................................... 97 166
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi edinme ve denetim yolları
A) Genel Olarak ........................................................................... 98 167
B) Gensoru .................................................................................. 99 167
C) Meclis Soruşturması............................................................... 100 168
İKİNCİ BÖLÜM
YÜRÜTME
Cumhurbaşkanı
A) Nitelikleri ve Tarafsızlığı ......................................................... 101 170
B) Seçimi ..................................................................................... 102 171
C) Andiçmesi ............................................................................... 103 172
D) Görev ve Yetkileri.................................................................. 104 173
E) Sorumluluk ve Sorumsuzluk Hali ........................................... 105 175
F) Cumhurbaşkanına Vekillik Etme ............................................. 106 176
G) Cumhurbaşkanı Genel Sekreterliği ......................................... 107 176
H) Devlet Denetleme Kurulu ........................................................ 108 177
Bakanlar Kurulu
A) Kuruluş ................................................................................... 109 178
B) Göreve Başlama ve Güvenoyu ................................................ 110 178
C) Görev Sırasında Güvenoyu ..................................................... 111 178
D) Görev ve Siyasî Sorumluluk ................................................... 112 179
E) Bakanlıkların Kurulması ve Bakanlar ...................................... 113 180
F) Seçimlerde Geçici Bakanlar Kurulu ......................................... 114 180
G) Tüzükler .................................................................................. 115 181
H) Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimlerinin
Cumhurbaşkanınca Yenilenmesi ...................................................... 116 181
I) Milli Savunma .......................................................................... 117 182
Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı ..................................... 117 182
Milli Güvenlik Kurulu...................................................................... 118 183
Olağanüstü Yönetim Usulleri
A) Olağanüstü Haller................................................................... 119 184
Tabiî afet ve ağır ekonomik bunalım sebebiyle
olağanüstü hal ilânı ........................................................................... 119 184
Şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin
ciddi şekilde bozulması sebepleriyle olağaüstü hal ilânı.................... 120 185
Olağanüstü haller ilgili düzenleme .................................................... 121 185
B) Sıkıyönetim, Seferberlik ve Savaş Hali .................................. 122 186
İdare
A) İdarenin Esasları..................................................................... 123 188
İdarenin bütünlüğü ve kamu tüzel kişiliği ......................................... 123 188
Yönetmelikler ................................................................................... 124 189
B) Yargı Yolu .............................................................................. 125 189
C) İdarenin Kuruluşu................................................................... 126 191
Merkezî İdare ................................................................................... 126 191
Mahalli idareler ................................................................................. 127 192
D) Kamu Hizmeti Görevleriyle İlgili Hükümler ........................... 128 194
Genel ilkeler ..................................................................................... 128 194
Görev sorumlulukları disiplin kovuşturulmasında güvence .............. 129 195
E) Yüksek Öğretim Kurumları ve Üst Kuruluşları ....................... 130 196
Yükseköğretim Kurumları................................................................ 130 196
Yüksek öğretim üst kuruluşları ........................................................ 131 198
Yükseköğretim kurumlarından özel hükümlere tâbi olanlar .............. 132 198
F) Radyo ve Televizyon İdaresi ve Kamuyla İlişkili
Haber Ajansları ....................................................................... 133 198
G) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ........................ 134 199
H) Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları .................... 135 200
İ) Diyanet İşleri Başkanlığı .......................................................... 136 202
J) Kanunsuz Emir ......................................................................... 137 203
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YARGI
Genel Hükümler
A) Mahkemelerin Bağımsızlığı .................................................... 138 203
B) Hâkimlik ve Savcılık Teminatı ................................................ 139 204
C) Hâkimlik ve Savcılık Mesleği ................................................. 140 205
D) Duruşmaların Açık ve Kararların Gerekçeli Olması ................ 141 206
E) Mahkemelerin Kuruluşu.......................................................... 142 207
F) Devlet Güvenlik Mahkemeleri ................................................. 143 207
G) Hakim ve Savcıların Denetimi ................................................ 144 207
H) Askeri Yargı ........................................................................... 145 208
Yüksek Mahkemeler
A) Anayasa Mahkemesi............................................................... 146 210
Kuruluşu ........................................................................................... 146 210
Üyeliğin sona ermesi........................................................................ 147 212
Görev ve yetkileri............................................................................. 148 212
Çalışma ve yargılama usulü .............................................................. 149 214
İptal davası ....................................................................................... 150 216
Dava açma süresi .............................................................................. 151 217
Anayasa aykırılığın diğer mahkemelerde ileri sürülmesi ................... 152 217
Anayasa Mahkemesinin kararları ..................................................... 153 218
B) Yargıtay .................................................................................. 154 220
C) Danıştay .................................................................................. 155 221
D) Askeri Yargıtay ...................................................................... 156 222
E) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ............................................ 157 223
F) Uyuşmazlık Mahkemesi ........................................................... 158 224
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu .............................................. 159 225
Sayıştay ............................................................................................ 160 228
DÖRDÜNCÜ KISIM
MALİ VE EKONOMİK HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER
Bütçe
A) Bütçenin Hazırlanması ve Uygulanması ................................. 161 230
B) Bütçenin Görüşülmesi ............................................................. 162 231
C) Bütçelerde Değişiklik Yapılabilmesi Esasları.......................... 163 231
D) Kesin Hesap ............................................................................ 164 232
E) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Denetimi ................................. 165 232
İKİNCİ BÖLÜM
EKONOMİK HÜKÜMLER
Planlama ........................................................................................... 166 233
Piyasaların denetimi ve dış ticaretin düzenlenmesi ............................ 167 234
Tabii Servetlerin ve Kaynakların Aranması ve İşletilmesi .................. 168 235
Ormanlar ve orman köylüsü ............................................................. 169 235
A) Ormanların Korunması ve Geliştirilmesi ................................. 169 235
B) Orman Köylüsünün Korunması .............................................. 170 237
Kooperatifçiliğin geliştirilmesi .......................................................... 171 238
Tüketiciler ile esnaf ve sanatkârların korunması ............................... 172 239
A) Tüketicilerin Korunması .......................................................... 172 239
B) Esnaf ve Sanatkârların Korunması .......................................... 173 239
BEŞİNCİ KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
İnkılâp kanunlarının korunması ........................................................ 174 241
ALTINCI KISIM
GEÇİCİ HÜKÜMLER
Geçici Madde ................................................................................... 1 242
Geçici Madde ................................................................................... 2 242
Geçici Madde ................................................................................... 3 243
Geçici Madde ................................................................................... 4 244
Geçici Madde ................................................................................... 5 244
Geçici Madde ................................................................................... 6 244
Geçici Madde ................................................................................... 7 245
Geçici Made ..................................................................................... 8 245
Geçici Madde ................................................................................... 9 245
Geçici Madde ................................................................................... 10 245
Geçici Madde ................................................................................... 11 245
Geçici Madde ................................................................................... 12 246
Geçici Madde ................................................................................... 13 246
Geçici Madde ................................................................................... 14 247
Geçici Madde ................................................................................... 15 247
Geçici Madde ................................................................................... 16 247
Geçici Madde ................................................................................... 17 248
Geçici Madde ................................................................................... 18 248
Geçici Madde ................................................................................... 19 249
YEDİNCİ KISIM
SON HÜKÜMLER
Anayasanın değiştirilmesi, seçimlere ve halkoylamasına katılma ...... 175 253
Başlangıç ve kenar başlıklar ............................................................. 176 254
Anayasanın yürürlüğe girmesi .......................................................... 177 254

Ürün Hakkında Soru Sor