Ürün Bulunamadı.
Terekenin Korunması Önlemleri

Terekenin Korunması Önlemleri

Yazar(lar): Zekeriya Kurşat
Yayınevi: Filiz Kitabevi
Ciltsiz
(KDV DAHİL) 30,00TRL

Y. Tarihi: Yok 2010
Sayfa: 364
Boyut: KATEGORI TOPLU OLARAK ATANANLAR
Kodu 9789753683326
Alışveriş Listesine Ekle Taksit Seçenekleri Stoğa Girince Haber Ver

Teslimat süresi: 3 günde temin.

İÇİNDEKİLER<br/>İÇİNDEKİLER.. 1<br/>KISALTMALAR.. 13<br/>KAYNAKÇA.. 15<br/>§ 1. Giriş. 23<br/>I. KISIM... 27<br/>GENEL OLARAK TEREKENİN KORUNMASI ÖNLEMLERİ 27<br/>§ 2. Terekenin Korunması Kavramı, Kurumun Amacı, GeneL ESASLARI ve Önlemlerin ÇeşitleRİ 29<br/>2.1. Terekenin Korunması Kavramı ve Kurumun Amacı 29<br/>2.1.1. Terekenin Korunması Kavramı 29<br/>2.1.2. Kurumun Amacı 29<br/>2.2. Terekenin Koruması Önlemlerinin Genel Esasları 32<br/>2.2.1. Terekenin Korunması, Mirasın Geçişi, Bölüştürülmesi yahut Tasfiyesi Anlamına Gelmez 32<br/>2.2.2. Terekenin Korunması Kurumu Tali Bir Kurumdur 33<br/>2.2.3. Terekenin Korunması, Özel Hukuk Kişileri Eliyle Yürütülen Bir Kurum Değildir 33<br/>2.2.4. Koruma Önlemlerine İlişkin Hükümler Birer Düzen Hükmü Niteliğindedir 33<br/>2.2.5. Koruma Önlemlerine İlişkin Hükümler Kamu Düzenine İlişkindir ve Emredici Niteliktedir 35<br/>2.2.6. Koruma Önlemlerinin Alınabilmesi İçin Kural Olarak Talep Gerekmez. 36<br/>2.2.7. Koruma Önlemleri Kanunda Sınırlayıcı Bir Şekilde Sayılmamıştır 37<br/>2.2.8. Koruma Önlemleri Miras Paylarını Değil Terekenin Tamamını Hedef Alır 37<br/>2.3. Koruma Önlemlerinin Çeşitleri 38<br/>§ 3. Genel Önlemler (Hâkimin Genel Olarak Önlem Alma Yetkisi) 40<br/>II. KISIM... 45<br/>TEREKENİN KAYDEDİLMESİ VE MÜHÜRLENMESİ 45<br/>§ 4. Terekenin Deftere Kaydedilmesi 47<br/>4.1. Terekenin Deftere Kaydedilmesi Kavramı, Kurumun Amacı, Benzer Kurum-larla İlişkisi: 47<br/>4.1.1. Kavram.. 47<br/>4.1.2. Kurumun Amacı 48<br/>4.1.3. Benzer Kurumlarla İlişki 49<br/>4.2. Terekenin Deftere Geçirilmesi ile Mühürlenmesi Arasındaki İlişki: 52<br/>4.3. Terekenin Deftere Kaydedilmesini Gerektiren Haller: 54<br/>4.3.1. Mirasçılar Arasında Vesayet Altına Alınmış veya Alınması Gereken Kimse-nin Bulunması 54<br/>4.3.2. Mirasçılardan Temsilcisi Olmayan Birinin Uzun Süreden Beri Bulunama-ması 56<br/>4.3.2.1. Uzun Süreden Beri Bulunamama. 57<br/>4.3.2.2. Temsilcinin Bulunmaması 59<br/>4.3.3. Mirasçılardan veya İlgililerden Birinin Talebi 60<br/>4.4. Deftere Kaydedilecek Tereke Değerleri: 62<br/>4.4.1. Kaydedilmesi Gereken Unsurlar 62<br/>4.4.2. Tereke Unsurlarının Tespiti Bakımından Bilgi Verme Yükümlülüğü. 66<br/>4.5. Terekenin Deftere Kaydedilmesinin Zamanı: 67<br/>4.6. Terekenin Deftere Kaydedilmesi Usulü: 69<br/>4.7. Terekenin Deftere Kaydedilmesinin Sonuçları: 70<br/>§ 5. Terekenin Mühürlenmesi 73<br/>5.1. Terekenin Mühürlenmesi Kavramı 73<br/>5.2. Terekenin Mühürlenmesinin Amacı ve İşlevi 74<br/>5.3. Mühürlemenin Uygulanışı 75<br/>5.3.1. Terekenin Mühürlenme Yeri ve Zamanı 75<br/>5.3.2. Mühürlemenin Kapsamı 77<br/>5.3.2.1. Genel Olarak. 77<br/>5.3.2.2. Mirasbırakanla Birlikte Oturanların İhtiyaçlarının Göz önünde Bu-lundurulması 79<br/>5.3.2.3. Alacaklıların Talebi Üzerine Yapılan Mühürleme. 80<br/>5.3.3. Mühürleme İşleminin Uygulanış Usulü: 81<br/>5.4. Mühürlemeye Aykırı Davranışlar ve Sonuçları 82<br/>III. KISIM... 85<br/>TEREKENİN RESMEN YÖNETİLMESİ 85<br/>§ 6. Terekenin Resmen Yönetilmesi 87<br/>6.1. Terekenin Resmen Yönetilmesi Kurumunun Genel Olarak Tanıtımı 88<br/>6.1.1. Terekenin Resmen Yönetilmesi Kavramı 88<br/>6.1.2. Kurumun Amacı 90<br/>6.1.3. Yakın Kurumlarla İlişkisi 91<br/>6.2. Resmi Yönetimi Gerektiren Haller. 93<br/>6.2.1. Genel Olarak. 93<br/>6.2.2. Kanunda Belirtilen Sebepler 94<br/>6.2.2.1 Temsilci Bırakmaksızın Ortadan Uzun Süre Kaybolan ve Buluna-mayan Mirasçının Varlığı 94<br/>6.2.2.2. Hak İddia Edenlerin Hiçbirinin Mirasçılık Sıfatlarını İspat Edeme-meleri veya Mirasbırakanın Herhangi Bir Mirasçısının Bulunup Bulunmadığının Şüpheli Olması 97<br/>6.2.2.2.1. Mirasçı Olduklarını İddia Eden Kişilerin Hiçbirinin Bunu İspat Edememesi 98<br/>6.2.2.2.2. Mirasbırakanın Mirasçısının Bulunup Bulunmadığının Şüpheli Olması 99<br/>6.2.2.3. Mirasçıların Tamamının Tespit Edilememesi 100<br/>6.2.2.4 Kanunun Diğer Yerlerinde Belirtilen Haller 101<br/>6.2.2.4.1. Kendisine Teslim Edilen Vasiyetnameyi İnceleyen Hâki-min Terekenin Resmen Yönetilmesi Kararı Vermesi (MK. m. 595/f. son) 102<br/>6.2.2.4.2. Ön Mirasçının Güvence Göstermemesi veya Artmirasçının Beklenen Haklarını Tehlikeye Düşürmesi Durumunda Mirasın Resmen Yönetilmesi (MK. m.523/f. 3) 106<br/>6.2.2.4.3. Mirasın Açıldığı Anda Sağ Olup Olmadığı İspat Edileme-yen Mirasçının Miras Payının Resmen Yönetilmesi (MK. m. 586/f. 1) 108<br/>6.2.2.4.4. Miras Sebebiyle İstihkak Davasında Koruma Önlemi Ola-rak Terekenin Resmen Yönetilmesi Kararı Verilebilmesi (MK. m. 637/f. son) 109<br/>6.2.2.4.5. Resmi Tasfiye Uyarınca Terekenin Yönetilmesi (MK. m. 634/f. 1) 110<br/>6.2.2.4.6. Mirasçılardan Birinin Ödemeden Acziyet İçerisinde Olma-sı Halinde Diğer Mirasçıların Haklarının Korunması İçin Terekenin Resmen Yönetilmesi (MK. m. 640/f. son) 111<br/>6.2.3. MK. m. 427, 589 ve 592’nin Birlikte Değerlendirilmesi 112<br/>6.2.3.1. MK. m. 592/f. 1/b. 1’in Benzer Hükümlerle Birlikte Değerlendiril-mesi 112<br/>6.2.3.2. MK. m. 592/f. 1/b. 2’in Benzer Hükümlerle Birlikte Değerlendiril-mesi 117<br/>6.2.3.3. MK. m. 592/f. 1/b. 3’ün Benzer Hükümlerle Birlikte Değerlendiril-mesi 118<br/>6.2.4. HUMK. m. 41’in Değerlendirilmesi 119<br/>6.3. Resmi Yönetimin İşleyişi 119<br/>6.4. Tereke Resmi Yöneticisi 120<br/>6.4.1. Atanması 120<br/>6.4.1.1. Genel Olarak. 120<br/>6.4.1.2. Tereke Resmi Yöneticisinin Sulh Hâkimi Tarafından Belirlenmesi 120<br/>6.4.1.3. Tereke Resmi Yöneticisinin Kanun Tarafından Belirlenmesi 122<br/>6.4.1.3.1. Mirasbırakanın Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Atamış Olması 123<br/>6.4.1.3.2. Mirasbırakanın Veli yahut Vasisinin Bulunması 128<br/>6.4.1.3.3. Her İki Durumun Birleşmesi Hali 129<br/>6.4.2. Hukuki Durumu yahut Niteliği 130<br/>6.4.3. Görev ve Yetkileri 136<br/>6.4.3.1. Genel Olarak. 136<br/>6.4.3.2. Tereke Resmi Yöneticisinin Yetki ve Görev Sınırı 137<br/>6.4.3.3. Tereke Resmi Yöneticisinin Eşit Muamele, Sadakat ve Özen Yü-kümlülüğü 143<br/>6.4.3.3. Tereke Resmi Yöneticisinin Temsil Yetkisi 144<br/>6.4.3.4. Tereke Resmi Yöneticisinin Kanunda Sayılan Görevleri 148<br/>6.4.3.4.1. Terekenin Deftere Kaydedilmesi 148<br/>6.4.3.4.2. Gereken Koruma Önlemlerinin Alınması 149<br/>6.4.3.4.3. Terekedeki Malların Satılması 150<br/>6.4.3.4.4. Mirasbırakanın Alacaklarının Tahsili ve Borçlarının Öden-mesi 151<br/>6.4.3.4.5. Vasiyetlerin Yerine Getirilmesi 152<br/>6.4.3.4.6. Terekeye Dâhil Para ve Yatırımlarla İlgili Görevler 153<br/>6.4.3.4.7. Terekedeki İşletmelerle İlgili Görevler 155<br/>6.4.3.5. Tereke Resmi Yöneticisinin Görev ve Yetkilerinin Genel Değerlen-dirmesi 156<br/>6.4.4. Tereke Resmi Yöneticisinin Ücret ve Masraf Talep Edebilmesi 157<br/>6.4.5. Sorumluluğu ve Denetlenmesi 159<br/>6.5. Resmi Yönetimin Sona Ermesi 164<br/>§ 7. Mirasçıların İlan Suretiyle Saptanması Usulü veya Mirasçıla-rın Çağrılması 168<br/>7.1. Mirasçıların Çağrılması Kurumunun Amacı 169<br/>7.2. Kurumun Esasları ve İşleyişi 170<br/>7.3. Kurumun Hukuki Sonuçları 173<br/>IV. KISIM... 177<br/>ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR İLE İLGİLİ ÖNLEMLER.. 177<br/>§ 8. Ölüme Bağlı Tasarruflarla İlgili Önlemlere İlişkin Genel Açıklamalar.. 179<br/>§ 9. Vasiyetnamenin Teslim Edilmesi 181<br/>9.1. Genel Olarak. 181<br/>9.2. Teslim Borcunun Amacı ve Hukuki Niteliği 182<br/>9.3. Teslim Yükümlüleri 183<br/>9.3.1. Genel Olarak. 183<br/>9.3.2. Resmi Merciler 185<br/>9.3.3. Özel Hukuk Kişileri 186<br/>9.4. Teslim Konusu Belgeler. 187<br/>9.4.1. Vasiyetnameler 187<br/>9.4.1.1. Genel Olarak. 187<br/>9.4.1.2. Vasiyetname Türleri Bakımından Özellikler 188<br/>9.4.1.3. Yokluk veya Geçersizliğin Etkisi 190<br/>9.4.2. Miras ve Mal Rejimi Sözleşmeleri 194<br/>9.5. Teslimin Şartları ve Gerçekleşmesi (Şekli, Zamanı ve Yeri) 194<br/>9.6. Teslim Çerçevesinde Müeyyideler ve Sorumluluk. 196<br/>9.7. Teslimin Sonuçları (Teslim Sonrası Hâkimin Görevleri) 200<br/>§ 10. Vasiyetnamenin Açılması 205<br/>10.1. Genel Olarak. 205<br/>10.2. Vasiyetnamenin Açılması Kavramı, Amacı ve Fonksiyonu. 206<br/>10.3. Açılma Usulüne Tabi Tutulabilecek Belgeler. 207<br/>10.3.1. Vasiyetname. 207<br/>10.3.2. Miras ve Mal Rejimi Sözleşmeleri 210<br/>10.4. Açılma Usulü. 210<br/>10.4.1. Genel Olarak. 210<br/>10.4.2. Açılma Usulünün Uygulanacağı Yer ve Zaman. 211<br/>10.4.2.1. Açılma Yeri 211<br/>10.4.2.2. Açılma Zamanı 212<br/>10.4.3. İlgililerin Çağrılması 217<br/>10.4.4. Açılma Merasimi 221<br/>10.5. Vasiyetnamenin Açılmasının Sonuçları 223<br/>§ 11. Vasiyetnamenin Bir Örneğinin Tebliği 227<br/>11.1. Genel Olarak. 227<br/>11.2. Kendilerine Tebliğ Yapılacak Kişiler. 227<br/>11.3. Tebliği Gereken Belgeler. 230<br/>11.4. Tebliğ Usulü. 231<br/>11.5. Vasiyetnamenin Örneğinin Tebliğ Edilmesinin Sonuçları 232<br/>§ 12. Vasiyetnamenin Tenfizi 234<br/>§ 13. Miras Sözleşmeleri İle ilgili Önlemler.. 237<br/>13.1. Genel Açıklamalar ve Mevcut Durum.. 237<br/>13.2. Miras Sözleşmelerinin Korunması İhtiyacı 239<br/>13.3. Miras Sözleşmeleri Bakımından Koruma Önlemlerinin Alınması İmkânı 243<br/>13.4. Özel Olarak Miras Sözleşmelerinin Teslimi ve Açılmasının Özellikleri 244<br/>13.5. Mal Rejimi Sözleşmelerine İlişkin Değerlendirilme. 246<br/>V. KISIM... 249<br/>MİRASÇILIK BELGESİ 249<br/>§ 14. Mirasçılık Belgesi Verilmesi 251<br/>14.1. Terminoloji ve Kavram.. 252<br/>14.2. Mirasçılık Belgesinin Amacı ve Hukuki Niteliği 253<br/>14.3. Mirasçılık Belgesi Verilebilecek Kişiler. 257<br/>14.3.1. Yasal Mirasçılar 258<br/>14.3.2. Atanmış Mirasçılar 264<br/>14.3.3. Vasiyet Alacaklıları 265<br/>14.3.4. Kanunda Belirtilmeyen Diğer Kişilerin Durumunun Değerlendirilmesi 265<br/>14.4. Mirasçılık Belgesi Talebi Üzerine İzlenecek Usul. 269<br/>14.4.1. Talep Şartı 269<br/>14.4.2. Mirasçılık Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Zamanlama (Belgenin Düzenlenmesini Geciktirebilecek Haller) 272<br/>14.4.3. Görevli ve Yetkili Mahkeme. 273<br/>14.4.4. Talebi Değerlendirmede İzlenecek Usul 275<br/>14.4.4.1. Yargılama Usulü. 275<br/>14.4.4.2. Yasal Mirasçıların Talebinin Değerlendirilmesinde İzlenecek Usul 278<br/>14.4.4.3. Atanmış Mirasçılar Bakımından İzlenecek Usul 284<br/>14.4.4.3.1. Atanmış Mirasçılar Bakımından İtiraza Uğramama Şartı 284<br/>14.4.4.3.2. İtiraz Edebilecek Kişiler 285<br/>14.4.4.3.3. İtiraz Süresi 287<br/>14.4.4.3.4. Sürenin Başlangıcı Sorunu. 289<br/>14.4.4.3.5. İtirazın Şekli ve İçeriği 291<br/>14.4.4.3.6. İtirazın Gerçekleşmesinin Etkisi 292<br/>14.4.4.3.7. İtirazın Gerçekleşmemesinin Etkisi 296<br/>14.5. Mirasçılık Belgesinin İçeriği ve Şekli 297<br/>14.6. Mirasçılık Belgesinin Hukuki Etkileri 304<br/>14.7. Mirasçılık Belgesinin Düzeltilmesi veya İptali 313<br/>14.8. Mirasçılık Belgesine Güvenerek İşlem Yapan Üçüncü Kişilerin İyiniyeti-nin Korunması Meselesi 319<br/>14.9. Vasiyet Alacaklılarının Belgelerine İlişkin Açıklamalar. 328<br/>VI. KISIM... 331<br/>KORUMA ÖNLEMLERİNİN UYGULANMASI VE SONA ERMESİ 331<br/>§ 15. Koruma Önlemlerinin Alınması ve Uygulanması Usulü.. 333<br/>15.1. Görevli ve Yetkili Mahkeme. 333<br/>15.2. Hâkimin Talep Üzerine veya Re’sen Harekete Geçebilmesi 337<br/>15.3. Koruma Önlemlerinin Zamanlaması 338<br/>15.4. Yargılama Usulü. 339<br/>15.5. Koruma Önlemleri Uyarınca Alınan Kararlara Karşı Kanun Yolları 340<br/>15.6. Koruma Önlemlerine İlişkin Giderlerin Karşılanması 343<br/>15.7. Önlemlerin Alınmasının Milletlerarası Özel ve Usul Hukuk Boyutu. 344<br/>15.8. Avrupa Birliği Hukukunun Konuya Yaklaşımı 358<br/>§ 16. Koruma Önlemlerinin Sona Ermesi 361<br/>§ 17. Sonuç.. 362
İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER.. 1
KISALTMALAR.. 13
KAYNAKÇA.. 15
§ 1. Giriş. 23
I. KISIM... 27
GENEL OLARAK TEREKENİN KORUNMASI ÖNLEMLERİ 27
§ 2. Terekenin Korunması Kavramı, Kurumun Amacı, GeneL ESASLARI ve Önlemlerin ÇeşitleRİ 29
2.1. Terekenin Korunması Kavramı ve Kurumun Amacı 29
2.1.1. Terekenin Korunması Kavramı 29
2.1.2. Kurumun Amacı 29
2.2. Terekenin Koruması Önlemlerinin Genel Esasları 32
2.2.1. Terekenin Korunması, Mirasın Geçişi, Bölüştürülmesi yahut Tasfiyesi Anlamına Gelmez 32
2.2.2. Terekenin Korunması Kurumu Tali Bir Kurumdur 33
2.2.3. Terekenin Korunması, Özel Hukuk Kişileri Eliyle Yürütülen Bir Kurum Değildir 33
2.2.4. Koruma Önlemlerine İlişkin Hükümler Birer Düzen Hükmü Niteliğindedir 33
2.2.5. Koruma Önlemlerine İlişkin Hükümler Kamu Düzenine İlişkindir ve Emredici Niteliktedir 35
2.2.6. Koruma Önlemlerinin Alınabilmesi İçin Kural Olarak Talep Gerekmez. 36
2.2.7. Koruma Önlemleri Kanunda Sınırlayıcı Bir Şekilde Sayılmamıştır 37
2.2.8. Koruma Önlemleri Miras Paylarını Değil Terekenin Tamamını Hedef Alır 37
2.3. Koruma Önlemlerinin Çeşitleri 38
§ 3. Genel Önlemler (Hâkimin Genel Olarak Önlem Alma Yetkisi) 40
II. KISIM... 45
TEREKENİN KAYDEDİLMESİ VE MÜHÜRLENMESİ 45
§ 4. Terekenin Deftere Kaydedilmesi 47
4.1. Terekenin Deftere Kaydedilmesi Kavramı, Kurumun Amacı, Benzer Kurum-larla İlişkisi: 47
4.1.1. Kavram.. 47
4.1.2. Kurumun Amacı 48
4.1.3. Benzer Kurumlarla İlişki 49
4.2. Terekenin Deftere Geçirilmesi ile Mühürlenmesi Arasındaki İlişki: 52
4.3. Terekenin Deftere Kaydedilmesini Gerektiren Haller: 54
4.3.1. Mirasçılar Arasında Vesayet Altına Alınmış veya Alınması Gereken Kimse-nin Bulunması 54
4.3.2. Mirasçılardan Temsilcisi Olmayan Birinin Uzun Süreden Beri Bulunama-ması 56
4.3.2.1. Uzun Süreden Beri Bulunamama. 57
4.3.2.2. Temsilcinin Bulunmaması 59
4.3.3. Mirasçılardan veya İlgililerden Birinin Talebi 60
4.4. Deftere Kaydedilecek Tereke Değerleri: 62
4.4.1. Kaydedilmesi Gereken Unsurlar 62
4.4.2. Tereke Unsurlarının Tespiti Bakımından Bilgi Verme Yükümlülüğü. 66
4.5. Terekenin Deftere Kaydedilmesinin Zamanı: 67
4.6. Terekenin Deftere Kaydedilmesi Usulü: 69
4.7. Terekenin Deftere Kaydedilmesinin Sonuçları: 70
§ 5. Terekenin Mühürlenmesi 73
5.1. Terekenin Mühürlenmesi Kavramı 73
5.2. Terekenin Mühürlenmesinin Amacı ve İşlevi 74
5.3. Mühürlemenin Uygulanışı 75
5.3.1. Terekenin Mühürlenme Yeri ve Zamanı 75
5.3.2. Mühürlemenin Kapsamı 77
5.3.2.1. Genel Olarak. 77
5.3.2.2. Mirasbırakanla Birlikte Oturanların İhtiyaçlarının Göz önünde Bu-lundurulması 79
5.3.2.3. Alacaklıların Talebi Üzerine Yapılan Mühürleme. 80
5.3.3. Mühürleme İşleminin Uygulanış Usulü: 81
5.4. Mühürlemeye Aykırı Davranışlar ve Sonuçları 82
III. KISIM... 85
TEREKENİN RESMEN YÖNETİLMESİ 85
§ 6. Terekenin Resmen Yönetilmesi 87
6.1. Terekenin Resmen Yönetilmesi Kurumunun Genel Olarak Tanıtımı 88
6.1.1. Terekenin Resmen Yönetilmesi Kavramı 88
6.1.2. Kurumun Amacı 90
6.1.3. Yakın Kurumlarla İlişkisi 91
6.2. Resmi Yönetimi Gerektiren Haller. 93
6.2.1. Genel Olarak. 93
6.2.2. Kanunda Belirtilen Sebepler 94
6.2.2.1 Temsilci Bırakmaksızın Ortadan Uzun Süre Kaybolan ve Buluna-mayan Mirasçının Varlığı 94
6.2.2.2. Hak İddia Edenlerin Hiçbirinin Mirasçılık Sıfatlarını İspat Edeme-meleri veya Mirasbırakanın Herhangi Bir Mirasçısının Bulunup Bulunmadığının Şüpheli Olması 97
6.2.2.2.1. Mirasçı Olduklarını İddia Eden Kişilerin Hiçbirinin Bunu İspat Edememesi 98
6.2.2.2.2. Mirasbırakanın Mirasçısının Bulunup Bulunmadığının Şüpheli Olması 99
6.2.2.3. Mirasçıların Tamamının Tespit Edilememesi 100
6.2.2.4 Kanunun Diğer Yerlerinde Belirtilen Haller 101
6.2.2.4.1. Kendisine Teslim Edilen Vasiyetnameyi İnceleyen Hâki-min Terekenin Resmen Yönetilmesi Kararı Vermesi (MK. m. 595/f. son) 102
6.2.2.4.2. Ön Mirasçının Güvence Göstermemesi veya Artmirasçının Beklenen Haklarını Tehlikeye Düşürmesi Durumunda Mirasın Resmen Yönetilmesi (MK. m.523/f. 3) 106
6.2.2.4.3. Mirasın Açıldığı Anda Sağ Olup Olmadığı İspat Edileme-yen Mirasçının Miras Payının Resmen Yönetilmesi (MK. m. 586/f. 1) 108
6.2.2.4.4. Miras Sebebiyle İstihkak Davasında Koruma Önlemi Ola-rak Terekenin Resmen Yönetilmesi Kararı Verilebilmesi (MK. m. 637/f. son) 109
6.2.2.4.5. Resmi Tasfiye Uyarınca Terekenin Yönetilmesi (MK. m. 634/f. 1) 110
6.2.2.4.6. Mirasçılardan Birinin Ödemeden Acziyet İçerisinde Olma-sı Halinde Diğer Mirasçıların Haklarının Korunması İçin Terekenin Resmen Yönetilmesi (MK. m. 640/f. son) 111
6.2.3. MK. m. 427, 589 ve 592’nin Birlikte Değerlendirilmesi 112
6.2.3.1. MK. m. 592/f. 1/b. 1’in Benzer Hükümlerle Birlikte Değerlendiril-mesi 112
6.2.3.2. MK. m. 592/f. 1/b. 2’in Benzer Hükümlerle Birlikte Değerlendiril-mesi 117
6.2.3.3. MK. m. 592/f. 1/b. 3’ün Benzer Hükümlerle Birlikte Değerlendiril-mesi 118
6.2.4. HUMK. m. 41’in Değerlendirilmesi 119
6.3. Resmi Yönetimin İşleyişi 119
6.4. Tereke Resmi Yöneticisi 120
6.4.1. Atanması 120
6.4.1.1. Genel Olarak. 120
6.4.1.2. Tereke Resmi Yöneticisinin Sulh Hâkimi Tarafından Belirlenmesi 120
6.4.1.3. Tereke Resmi Yöneticisinin Kanun Tarafından Belirlenmesi 122
6.4.1.3.1. Mirasbırakanın Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Atamış Olması 123
6.4.1.3.2. Mirasbırakanın Veli yahut Vasisinin Bulunması 128
6.4.1.3.3. Her İki Durumun Birleşmesi Hali 129
6.4.2. Hukuki Durumu yahut Niteliği 130
6.4.3. Görev ve Yetkileri 136
6.4.3.1. Genel Olarak. 136
6.4.3.2. Tereke Resmi Yöneticisinin Yetki ve Görev Sınırı 137
6.4.3.3. Tereke Resmi Yöneticisinin Eşit Muamele, Sadakat ve Özen Yü-kümlülüğü 143
6.4.3.3. Tereke Resmi Yöneticisinin Temsil Yetkisi 144
6.4.3.4. Tereke Resmi Yöneticisinin Kanunda Sayılan Görevleri 148
6.4.3.4.1. Terekenin Deftere Kaydedilmesi 148
6.4.3.4.2. Gereken Koruma Önlemlerinin Alınması 149
6.4.3.4.3. Terekedeki Malların Satılması 150
6.4.3.4.4. Mirasbırakanın Alacaklarının Tahsili ve Borçlarının Öden-mesi 151
6.4.3.4.5. Vasiyetlerin Yerine Getirilmesi 152
6.4.3.4.6. Terekeye Dâhil Para ve Yatırımlarla İlgili Görevler 153
6.4.3.4.7. Terekedeki İşletmelerle İlgili Görevler 155
6.4.3.5. Tereke Resmi Yöneticisinin Görev ve Yetkilerinin Genel Değerlen-dirmesi 156
6.4.4. Tereke Resmi Yöneticisinin Ücret ve Masraf Talep Edebilmesi 157
6.4.5. Sorumluluğu ve Denetlenmesi 159
6.5. Resmi Yönetimin Sona Ermesi 164
§ 7. Mirasçıların İlan Suretiyle Saptanması Usulü veya Mirasçıla-rın Çağrılması 168
7.1. Mirasçıların Çağrılması Kurumunun Amacı 169
7.2. Kurumun Esasları ve İşleyişi 170
7.3. Kurumun Hukuki Sonuçları 173
IV. KISIM... 177
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR İLE İLGİLİ ÖNLEMLER.. 177
§ 8. Ölüme Bağlı Tasarruflarla İlgili Önlemlere İlişkin Genel Açıklamalar.. 179
§ 9. Vasiyetnamenin Teslim Edilmesi 181
9.1. Genel Olarak. 181
9.2. Teslim Borcunun Amacı ve Hukuki Niteliği 182
9.3. Teslim Yükümlüleri 183
9.3.1. Genel Olarak. 183
9.3.2. Resmi Merciler 185
9.3.3. Özel Hukuk Kişileri 186
9.4. Teslim Konusu Belgeler. 187
9.4.1. Vasiyetnameler 187
9.4.1.1. Genel Olarak. 187
9.4.1.2. Vasiyetname Türleri Bakımından Özellikler 188
9.4.1.3. Yokluk veya Geçersizliğin Etkisi 190
9.4.2. Miras ve Mal Rejimi Sözleşmeleri 194
9.5. Teslimin Şartları ve Gerçekleşmesi (Şekli, Zamanı ve Yeri) 194
9.6. Teslim Çerçevesinde Müeyyideler ve Sorumluluk. 196
9.7. Teslimin Sonuçları (Teslim Sonrası Hâkimin Görevleri) 200
§ 10. Vasiyetnamenin Açılması 205
10.1. Genel Olarak. 205
10.2. Vasiyetnamenin Açılması Kavramı, Amacı ve Fonksiyonu. 206
10.3. Açılma Usulüne Tabi Tutulabilecek Belgeler. 207
10.3.1. Vasiyetname. 207
10.3.2. Miras ve Mal Rejimi Sözleşmeleri 210
10.4. Açılma Usulü. 210
10.4.1. Genel Olarak. 210
10.4.2. Açılma Usulünün Uygulanacağı Yer ve Zaman. 211
10.4.2.1. Açılma Yeri 211
10.4.2.2. Açılma Zamanı 212
10.4.3. İlgililerin Çağrılması 217
10.4.4. Açılma Merasimi 221
10.5. Vasiyetnamenin Açılmasının Sonuçları 223
§ 11. Vasiyetnamenin Bir Örneğinin Tebliği 227
11.1. Genel Olarak. 227
11.2. Kendilerine Tebliğ Yapılacak Kişiler. 227
11.3. Tebliği Gereken Belgeler. 230
11.4. Tebliğ Usulü. 231
11.5. Vasiyetnamenin Örneğinin Tebliğ Edilmesinin Sonuçları 232
§ 12. Vasiyetnamenin Tenfizi 234
§ 13. Miras Sözleşmeleri İle ilgili Önlemler.. 237
13.1. Genel Açıklamalar ve Mevcut Durum.. 237
13.2. Miras Sözleşmelerinin Korunması İhtiyacı 239
13.3. Miras Sözleşmeleri Bakımından Koruma Önlemlerinin Alınması İmkânı 243
13.4. Özel Olarak Miras Sözleşmelerinin Teslimi ve Açılmasının Özellikleri 244
13.5. Mal Rejimi Sözleşmelerine İlişkin Değerlendirilme. 246
V. KISIM... 249
MİRASÇILIK BELGESİ 249
§ 14. Mirasçılık Belgesi Verilmesi 251
14.1. Terminoloji ve Kavram.. 252
14.2. Mirasçılık Belgesinin Amacı ve Hukuki Niteliği 253
14.3. Mirasçılık Belgesi Verilebilecek Kişiler. 257
14.3.1. Yasal Mirasçılar 258
14.3.2. Atanmış Mirasçılar 264
14.3.3. Vasiyet Alacaklıları 265
14.3.4. Kanunda Belirtilmeyen Diğer Kişilerin Durumunun Değerlendirilmesi 265
14.4. Mirasçılık Belgesi Talebi Üzerine İzlenecek Usul. 269
14.4.1. Talep Şartı 269
14.4.2. Mirasçılık Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Zamanlama (Belgenin Düzenlenmesini Geciktirebilecek Haller) 272
14.4.3. Görevli ve Yetkili Mahkeme. 273
14.4.4. Talebi Değerlendirmede İzlenecek Usul 275
14.4.4.1. Yargılama Usulü. 275
14.4.4.2. Yasal Mirasçıların Talebinin Değerlendirilmesinde İzlenecek Usul 278
14.4.4.3. Atanmış Mirasçılar Bakımından İzlenecek Usul 284
14.4.4.3.1. Atanmış Mirasçılar Bakımından İtiraza Uğramama Şartı 284
14.4.4.3.2. İtiraz Edebilecek Kişiler 285
14.4.4.3.3. İtiraz Süresi 287
14.4.4.3.4. Sürenin Başlangıcı Sorunu. 289
14.4.4.3.5. İtirazın Şekli ve İçeriği 291
14.4.4.3.6. İtirazın Gerçekleşmesinin Etkisi 292
14.4.4.3.7. İtirazın Gerçekleşmemesinin Etkisi 296
14.5. Mirasçılık Belgesinin İçeriği ve Şekli 297
14.6. Mirasçılık Belgesinin Hukuki Etkileri 304
14.7. Mirasçılık Belgesinin Düzeltilmesi veya İptali 313
14.8. Mirasçılık Belgesine Güvenerek İşlem Yapan Üçüncü Kişilerin İyiniyeti-nin Korunması Meselesi 319
14.9. Vasiyet Alacaklılarının Belgelerine İlişkin Açıklamalar. 328
VI. KISIM... 331
KORUMA ÖNLEMLERİNİN UYGULANMASI VE SONA ERMESİ 331
§ 15. Koruma Önlemlerinin Alınması ve Uygulanması Usulü.. 333
15.1. Görevli ve Yetkili Mahkeme. 333
15.2. Hâkimin Talep Üzerine veya Re’sen Harekete Geçebilmesi 337
15.3. Koruma Önlemlerinin Zamanlaması 338
15.4. Yargılama Usulü. 339
15.5. Koruma Önlemleri Uyarınca Alınan Kararlara Karşı Kanun Yolları 340
15.6. Koruma Önlemlerine İlişkin Giderlerin Karşılanması 343
15.7. Önlemlerin Alınmasının Milletlerarası Özel ve Usul Hukuk Boyutu. 344
15.8. Avrupa Birliği Hukukunun Konuya Yaklaşımı 358
§ 16. Koruma Önlemlerinin Sona Ermesi 361
§ 17. Sonuç.. 362

Ürün Hakkında Soru Sor