Ürün Bulunamadı.
Mustafa Dural'a Armağan

Mustafa Dural'a Armağan

Yazar(lar):
Yayınevi: Filiz Kitabevi
Ciltsiz
(KDV DAHİL) 125,00TRL

Y. Tarihi: Yok 2013
Sayfa: 1386
Boyut: 16.5x23.186
Kodu 9789753683616
Alışveriş Listesine Ekle Taksit Seçenekleri Stoğa Girince Haber Ver

Teslimat süresi: 3 günde temin.

Doç. Dr. Faruk Acar<br/>6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Bakımından Güvence Olarak<br/>Kararlaştırılan Paranın Bankaya Yatırılması Zorunluluğu<br/>(TBK. m. 342/2).................................................................................................................. 1<br/>Prof. Dr. Halil Akkanat<br/>4398 Sayılı Bankalar Kanunu’nun 15. Maddesi Hakkında................................. 21<br/>Doç. Dr. Mustafa Aksu<br/>Boşanma Davası Sırasında Ölen Davacı Eşe Davalı Eşin Mirasçılığının<br/>Engellenebilmesini Düzenleyen TMK. m. 181 II Hükmünü Kısmen İptal<br/>Eden Anayasa Mahkemesi Kararına Dair Bazı Düşünceler ve Eleştiriler...... 37<br/>Araş. Gör. Fatma Zeynep Altıner<br/>6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Temerrüt İçin Gereken İhtar<br/>Hususunda Öngördüğü Değişiklikler......................................................................... 74<br/>Prof. Dr. Tuğrul Ansay<br/>Genel Olarak Hukukta Dil Sorunu ve Ticaret Hukukunda Dilin<br/>Önemi................................................................................................................................. 98<br/>Prof. Dr. Gökhan Antalya<br/>1512 Sayılı Noterlik Kanununa Göre Noterin, Çalışanın Noterlik Belgeleme<br/>İşlem ve Eylemlerinden Sorumluluğu...................................................................... 116<br/>Prof. Dr. Abdülkadir Arpacı<br/>Kat Mülkiyeti İlişkisi İçin Mahkemece Tayin Edilen Yöneticinin<br/>Hukukî Durumu............................................................................................................. 124<br/>Ahmet Murat Arpacı<br/>Borçlar Kanunu Açısından Vekalet İlişkisinde Müvekkilin Hak ve<br/>Borçları............................................................................................................................ 132<br/>Prof. Dr. A. Füsun Arsava<br/>Devletlerin Dokunulmazlığı ve Savaş Suçları........................................................ 140<br/>Rayhan Asat<br/>Are We There Yet? İstanbul As a Venue for International Arbitration.......... 184<br/>Araş. Gör. M. Gözde Atasayan<br/>Kadının Soyadı da Yok................................................................................................ 199<br/>Dr. Mehmet Özgür Avcı<br/>Değerinde Önemli Azalma Olmadan Bölünemeyen Tereke Mallarının<br/>Paylaşılması.................................................................................................................... 220<br/>Araş. Gör. Ahmet Ayar<br/>Global Risks In International Trade and The Documentary<br/>Credits.............................................................................................................................. 228<br/>Araş. Gör. Gülşah Sinem Aydın<br/>Türk Medeni Kanunu m. 187<br/>(Anayasa Mahkemesinin 187. Maddenin İptal İstemini Red Kararı ve<br/>Gerekli Görülen Yeni Düzenleme Hakkında Bir Değerlendirme).................... 246<br/>Araş. Gör. Ece Baş<br/>6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Genel İşlem Koşulu Kavramı ve<br/>İçerik Denetimi............................................................................................................... 276<br/>Araş. Gör. Başak Başoğlu<br/>Borcun İfasındaki İmkansızlık.................................................................................. 307<br/>Doç. Dr. Savaş Bozbel<br/>Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Azınlığın Bilanço Görüşmelerini<br/>Erteletmesi (Yeni TTK. m. 420)................................................................................. 347<br/>Araş. Gör. Ayşegül Şahin Caner<br/>Garanti Markaları Nedeniyle Sorumluluk............................................................. 356<br/>Yard. Doç. Dr. Emre Cumalıoğlu-Av. Zeynep Erverdi<br/>Türk Borçlar Kanunu’nun Yayım Sözleşmesine İlişkin Hükümleri ile<br/>Yapılan Değişiklikler ve Getirilen Yenilikler........................................................ 389<br/>Yard. Doç. Dr. Sezer Çabri<br/>Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde İfa Güçsüzlüğü ve Buna<br/>Bağlanan Sonuçlar........................................................................................................ 414<br/>Asst. Prof. Dr. Sezgin Seymen Çebi<br/>Aristotle, Nietzsche, And ve Politics of New Value................................................ 440<br/>Yard. Doç. Dr. Gül Doğan<br/>6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Genel İşlem Koşulları........ 459<br/>Yard. Doç. Dr. Halil Ali Dural<br/>Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Cezai Sorumluluğa İlişkin 562.<br/>Maddesinin Uygulama Alanı...................................................................................... 474<br/>Araş. Gör. Çisil Durgun<br/>Hukuka Uygunluk Sebeplerinden Rıza.................................................................... 481<br/> <br/>Doç. Dr. Mehmet Serkan Ergüne<br/>6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunundaki Taksitle Satışa İlişkin<br/>Hükümlerin Uygulama Alanının Belirlenmesi...................................................... 515<br/>Işıl Ergül<br/>Mirasbırakanın Alacaklılarının Korunması.......................................................... 540<br/>Heinrich Honsell-Çeviren: Av. Melis Ersöz<br/>İstenmeden Doğan Sağlıklı Çocuklar ile Hatalı veya Yetersiz Tıbbi<br/>Müdahaleler Sebebiyle Engelli Doğan Çocukların Bakım Masraflarının<br/>Hukuki Nitelendirilmesi............................................................................................... 558<br/>Prof. Dr. Mustafa Alper Gümüş<br/>Koca, Çocuk ve Ergin Olmayan Çocuğa Atanan Kayyım Dışındaki "Diğer<br/>İlgililerin” [Kocanın Ana ve Babası ile Altsoyunun, Baba Olduğunu İddia<br/>Eden Kişinin, Annenin (!)] Soybağının Reddi Davası Açma Hakkı<br/>(TMK. m. 291/I. III)...................................................................................................... 568<br/>Araş. Gör. Ekin Hacıbekiroğlu<br/>Akdi Borç İlişkilerine Uygulanacak Hukukta İrade Serbestisi......................... 579<br/>Ali İhsan İpek<br/>İletişimin Denetlenmesi Yoluyla Elde Edilen Delillerin Delil Değeri.............. 602<br/>Dr. Mehtap İpek İşleten<br/>Kişinin Görüntüsü Üzerindeki Hakkı....................................................................... 629<br/>Araş. Gör. K. Berk Kapancı<br/>Götürü Tazminat Anlaşması ve Bunun Ceza Koşulundan Ayırt Edilmesi..... 655<br/>Argun Karamanlıoğlu<br/>Ticari Hapis Hakkı....................................................................................................... 684<br/>Araş. Gör. Yeliz Karan<br/>Haksız Fiil Sorumluluğu ile Sözleşmeden Doğan Sorumluluğun<br/>Karşılaştırılması............................................................................................................ 723<br/>Dr. Gediz Kocabaş<br/>Türk-İsviçre ve Alman Hukuklarında Zorlayıcı Önlemler Yoluyla Kişisel<br/>İlişki Kurulması............................................................................................................. 749<br/>Yard. Doç. Dr. Ekrem Kurt<br/>Kat İrtifakının Kurulması, Sona Ermesi ve Kat Mülkiyetine Geçiş................ 785<br/>Araş. Gör. Aslıhan Sevinç Kuyucu<br/>6762 ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunları’nda Gemilerin Türk<br/>Bayrağı Çekme Hakkı.................................................................................................. 807<br/> <br/>Prof. Dr. Haluk Nami Nomer<br/>Kat Mülkiyetinde Yönetim Planının Hukuki Niteliği........................................... 827<br/>Prof. Dr. Tufan Öğüz<br/>Adam Çalıştıranın Sorumluluğu Açısından "Emir-Talimat Altında<br/>Çalışma” ve "Zarar ile Görülen İş Arasında İşlevsel Bağlılık Bulunması”<br/>Unsurları Hakkında Değerlendirme......................................................................... 838<br/>Prof. Dr. Zehra Şeker Öğüz<br/>6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda Gemi Mülkiyetinin Devrine İlişkin<br/>Getirilen Esaslar............................................................................................................ 847<br/>Prof. Dr. Turgut Öz<br/>Yeni Borçlar Kanununda Satım ve Eser Sözleşmesi Bakımından Ayıba<br/>Karşı Tekeffül Düzenlemesindeki Değişiklikler.................................................... 854<br/>Yard. Doç. Dr. Hayrünnisa Özdemir<br/>Yapay Döllenme ve Soybağı....................................................................................... 875<br/>Prof. Dr. Saibe Oktay-Özdemir–Araş. Gör. Gülen Sinem Tek<br/>Türk Hukukunda Tıp Bilimindeki Gelişmelerin Soybağına<br/>Etkileri............................................................................................................................. 909<br/>Doç. Dr. Burak Özen<br/>Yirmi Yıl Önce Ölmüş Bir Kişi Adına Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazın<br/>Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla Kazanılamaması.................... 932<br/>Araş. Gör. Zeynep Özgenç<br/>Avrupa Birliği Normları İtibarıyla Çalışma İlişkisinde Eşitlik İlkesi<br/>ve İspatı............................................................................................................................ 955<br/>Yard. Doç. Dr. İlker Öztaş<br/>Yasal Mal Rejiminin Tasfiyesinde Eşler Arası Karşılıksız<br/>Kazandırmalara İlişkin Yargıtay’ın Verdiği Bazı Kararların<br/>Değerlendirilmesi.......................................................................................................... 988<br/>Araş. Gör. Eren Paydaş<br/>An Introduction to Alan Gewirth’s Moral Theory.............................................. 1000<br/>Yard. Doç. Dr. İpek Sağlam<br/>6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Ürün Kirası Sözleşmesine<br/>İlişkin Olarak Getirilen Değişiklikler.................................................................... 1015<br/>Doç. Dr. Suat Sarı<br/>6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun Aşırı Yararlanma (Gabin)<br/>Hükümlerinde Gerçekleştirdiği Değişiklikler..................................................... 1026<br/> <br/>Prof. Dr. Rona Serozan<br/>Yeni Borçlar Kanunu’nda İfa Engelleri Alanında "Malumu İlam”<br/>Örnekler........................................................................................................................ 1041<br/>Prof. Dr. Pervin Somer<br/>Ülkemizde Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbbın Hukuki Dayanağı ve<br/>Sorumluluk Alanları 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname.................... 1048<br/>Yard. Doç. Dr. Ceyda Süral<br/>Devletlerin ve Devlet Mallarının Yargı Muafiyeti Hakkında Birleşmiş<br/>Milletler Sözleşmesi.................................................................................................... 1064<br/>Melisa Sürücü<br/>Türk ve Avrupa Birliği Mevzuatında Sigortacılık Faaliyetlerinin<br/>Sınırı Bakımından Doğrudan Bağlantılı İş Kavramı........................................ 1082<br/>Araş. Gör. Esma Elif Şafak<br/>Üst İrtifakı Üzerinde Birlikte Hak Sahibi Olanlardan Birinin Ölümünün<br/>Sonuçlarına İlişkin İsviçre Federal Mahkemesi Kararı................................... 1112<br/>Araş. Gör. Ekin Şentürk<br/>İngiliz Hukukunda Sözleşmenin Yapıldığı Andaki Koşulların<br/>Değişmesi ve Frustration Teorisi............................................................................ 1123<br/>Dr. Murat Topuz<br/>6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Genel İşlem<br/>Koşullarında Kapsam (Yürürlük) Denetimi......................................................... 1138<br/>Prof. Dr. Aziz Can Tuncay-Dr. Fatma Burcu Savaş<br/>Türk Borçlar Kanunu Uyarınca İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle<br/>Feshi................................................................................................................................ 1175<br/>Araş. Gör. Ezgi Turan<br/>6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Sözleşmenin Kuruluşuna İlişkin<br/>Esaslı Değişiklikler..................................................................................................... 1197<br/>Prof. Dr. İlhan Ulusan<br/>Türk Borçlar Kanunu’ndaki Genel İşlem Şartlarına İlişkin Yeniliklerle<br/>İlgili Bazı Düşünceler................................................................................................. 1219<br/>Araş. Gör. Mustafa Ünlütepe<br/>Yargıtay Kararları Doğrultusunda Hukuka Aykırı Fiil Nedeniyle Üçüncü<br/>Kişinin Manevi Tazminat Talebi............................................................................ 1229<br/>Araş. Gör. M. Ertan Yıldırım<br/>Medeni Usul Hukuku Çerçevesinde Güvenli Elektronik İmzalı Belgelerin<br/>Delil Niteliği ve Unsurları......................................................................................... 1290<br/>Prof. Dr. Cevdet Yavuz<br/>Tüketicinin Korunmas��Bakımından İmalatçının (Ürün)<br/>Sorumluluğu................................................................................................................. 1316<br/>Araş. Gör. Işıl Yelkenci<br/>Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş<br/>Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Sözleşmenin Esaslı İhlali.................. 1333<br/>Araş. Gör. Özge Yücel<br/>Dolaşım ve Arabağlantı Sözleşmeleri.................................................................... 1373
Doç. Dr. Faruk Acar
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Bakımından Güvence Olarak
Kararlaştırılan Paranın Bankaya Yatırılması Zorunluluğu
(TBK. m. 342/2).................................................................................................................. 1
Prof. Dr. Halil Akkanat
4398 Sayılı Bankalar Kanunu’nun 15. Maddesi Hakkında................................. 21
Doç. Dr. Mustafa Aksu
Boşanma Davası Sırasında Ölen Davacı Eşe Davalı Eşin Mirasçılığının
Engellenebilmesini Düzenleyen TMK. m. 181 II Hükmünü Kısmen İptal
Eden Anayasa Mahkemesi Kararına Dair Bazı Düşünceler ve Eleştiriler...... 37
Araş. Gör. Fatma Zeynep Altıner
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Temerrüt İçin Gereken İhtar
Hususunda Öngördüğü Değişiklikler......................................................................... 74
Prof. Dr. Tuğrul Ansay
Genel Olarak Hukukta Dil Sorunu ve Ticaret Hukukunda Dilin
Önemi................................................................................................................................. 98
Prof. Dr. Gökhan Antalya
1512 Sayılı Noterlik Kanununa Göre Noterin, Çalışanın Noterlik Belgeleme
İşlem ve Eylemlerinden Sorumluluğu...................................................................... 116
Prof. Dr. Abdülkadir Arpacı
Kat Mülkiyeti İlişkisi İçin Mahkemece Tayin Edilen Yöneticinin
Hukukî Durumu............................................................................................................. 124
Ahmet Murat Arpacı
Borçlar Kanunu Açısından Vekalet İlişkisinde Müvekkilin Hak ve
Borçları............................................................................................................................ 132
Prof. Dr. A. Füsun Arsava
Devletlerin Dokunulmazlığı ve Savaş Suçları........................................................ 140
Rayhan Asat
Are We There Yet? İstanbul As a Venue for International Arbitration.......... 184
Araş. Gör. M. Gözde Atasayan
Kadının Soyadı da Yok................................................................................................ 199
Dr. Mehmet Özgür Avcı
Değerinde Önemli Azalma Olmadan Bölünemeyen Tereke Mallarının
Paylaşılması.................................................................................................................... 220
Araş. Gör. Ahmet Ayar
Global Risks In International Trade and The Documentary
Credits.............................................................................................................................. 228
Araş. Gör. Gülşah Sinem Aydın
Türk Medeni Kanunu m. 187
(Anayasa Mahkemesinin 187. Maddenin İptal İstemini Red Kararı ve
Gerekli Görülen Yeni Düzenleme Hakkında Bir Değerlendirme).................... 246
Araş. Gör. Ece Baş
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Genel İşlem Koşulu Kavramı ve
İçerik Denetimi............................................................................................................... 276
Araş. Gör. Başak Başoğlu
Borcun İfasındaki İmkansızlık.................................................................................. 307
Doç. Dr. Savaş Bozbel
Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Azınlığın Bilanço Görüşmelerini
Erteletmesi (Yeni TTK. m. 420)................................................................................. 347
Araş. Gör. Ayşegül Şahin Caner
Garanti Markaları Nedeniyle Sorumluluk............................................................. 356
Yard. Doç. Dr. Emre Cumalıoğlu-Av. Zeynep Erverdi
Türk Borçlar Kanunu’nun Yayım Sözleşmesine İlişkin Hükümleri ile
Yapılan Değişiklikler ve Getirilen Yenilikler........................................................ 389
Yard. Doç. Dr. Sezer Çabri
Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde İfa Güçsüzlüğü ve Buna
Bağlanan Sonuçlar........................................................................................................ 414
Asst. Prof. Dr. Sezgin Seymen Çebi
Aristotle, Nietzsche, And ve Politics of New Value................................................ 440
Yard. Doç. Dr. Gül Doğan
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Genel İşlem Koşulları........ 459
Yard. Doç. Dr. Halil Ali Dural
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Cezai Sorumluluğa İlişkin 562.
Maddesinin Uygulama Alanı...................................................................................... 474
Araş. Gör. Çisil Durgun
Hukuka Uygunluk Sebeplerinden Rıza.................................................................... 481

Doç. Dr. Mehmet Serkan Ergüne
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunundaki Taksitle Satışa İlişkin
Hükümlerin Uygulama Alanının Belirlenmesi...................................................... 515
Işıl Ergül
Mirasbırakanın Alacaklılarının Korunması.......................................................... 540
Heinrich Honsell-Çeviren: Av. Melis Ersöz
İstenmeden Doğan Sağlıklı Çocuklar ile Hatalı veya Yetersiz Tıbbi
Müdahaleler Sebebiyle Engelli Doğan Çocukların Bakım Masraflarının
Hukuki Nitelendirilmesi............................................................................................... 558
Prof. Dr. Mustafa Alper Gümüş
Koca, Çocuk ve Ergin Olmayan Çocuğa Atanan Kayyım Dışındaki "Diğer
İlgililerin” [Kocanın Ana ve Babası ile Altsoyunun, Baba Olduğunu İddia
Eden Kişinin, Annenin (!)] Soybağının Reddi Davası Açma Hakkı
(TMK. m. 291/I. III)...................................................................................................... 568
Araş. Gör. Ekin Hacıbekiroğlu
Akdi Borç İlişkilerine Uygulanacak Hukukta İrade Serbestisi......................... 579
Ali İhsan İpek
İletişimin Denetlenmesi Yoluyla Elde Edilen Delillerin Delil Değeri.............. 602
Dr. Mehtap İpek İşleten
Kişinin Görüntüsü Üzerindeki Hakkı....................................................................... 629
Araş. Gör. K. Berk Kapancı
Götürü Tazminat Anlaşması ve Bunun Ceza Koşulundan Ayırt Edilmesi..... 655
Argun Karamanlıoğlu
Ticari Hapis Hakkı....................................................................................................... 684
Araş. Gör. Yeliz Karan
Haksız Fiil Sorumluluğu ile Sözleşmeden Doğan Sorumluluğun
Karşılaştırılması............................................................................................................ 723
Dr. Gediz Kocabaş
Türk-İsviçre ve Alman Hukuklarında Zorlayıcı Önlemler Yoluyla Kişisel
İlişki Kurulması............................................................................................................. 749
Yard. Doç. Dr. Ekrem Kurt
Kat İrtifakının Kurulması, Sona Ermesi ve Kat Mülkiyetine Geçiş................ 785
Araş. Gör. Aslıhan Sevinç Kuyucu
6762 ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunları’nda Gemilerin Türk
Bayrağı Çekme Hakkı.................................................................................................. 807

Prof. Dr. Haluk Nami Nomer
Kat Mülkiyetinde Yönetim Planının Hukuki Niteliği........................................... 827
Prof. Dr. Tufan Öğüz
Adam Çalıştıranın Sorumluluğu Açısından "Emir-Talimat Altında
Çalışma” ve "Zarar ile Görülen İş Arasında İşlevsel Bağlılık Bulunması”
Unsurları Hakkında Değerlendirme......................................................................... 838
Prof. Dr. Zehra Şeker Öğüz
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda Gemi Mülkiyetinin Devrine İlişkin
Getirilen Esaslar............................................................................................................ 847
Prof. Dr. Turgut Öz
Yeni Borçlar Kanununda Satım ve Eser Sözleşmesi Bakımından Ayıba
Karşı Tekeffül Düzenlemesindeki Değişiklikler.................................................... 854
Yard. Doç. Dr. Hayrünnisa Özdemir
Yapay Döllenme ve Soybağı....................................................................................... 875
Prof. Dr. Saibe Oktay-Özdemir–Araş. Gör. Gülen Sinem Tek
Türk Hukukunda Tıp Bilimindeki Gelişmelerin Soybağına
Etkileri............................................................................................................................. 909
Doç. Dr. Burak Özen
Yirmi Yıl Önce Ölmüş Bir Kişi Adına Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazın
Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla Kazanılamaması.................... 932
Araş. Gör. Zeynep Özgenç
Avrupa Birliği Normları İtibarıyla Çalışma İlişkisinde Eşitlik İlkesi
ve İspatı............................................................................................................................ 955
Yard. Doç. Dr. İlker Öztaş
Yasal Mal Rejiminin Tasfiyesinde Eşler Arası Karşılıksız
Kazandırmalara İlişkin Yargıtay’ın Verdiği Bazı Kararların
Değerlendirilmesi.......................................................................................................... 988
Araş. Gör. Eren Paydaş
An Introduction to Alan Gewirth’s Moral Theory.............................................. 1000
Yard. Doç. Dr. İpek Sağlam
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Ürün Kirası Sözleşmesine
İlişkin Olarak Getirilen Değişiklikler.................................................................... 1015
Doç. Dr. Suat Sarı
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun Aşırı Yararlanma (Gabin)
Hükümlerinde Gerçekleştirdiği Değişiklikler..................................................... 1026

Prof. Dr. Rona Serozan
Yeni Borçlar Kanunu’nda İfa Engelleri Alanında "Malumu İlam”
Örnekler........................................................................................................................ 1041
Prof. Dr. Pervin Somer
Ülkemizde Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbbın Hukuki Dayanağı ve
Sorumluluk Alanları 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname.................... 1048
Yard. Doç. Dr. Ceyda Süral
Devletlerin ve Devlet Mallarının Yargı Muafiyeti Hakkında Birleşmiş
Milletler Sözleşmesi.................................................................................................... 1064
Melisa Sürücü
Türk ve Avrupa Birliği Mevzuatında Sigortacılık Faaliyetlerinin
Sınırı Bakımından Doğrudan Bağlantılı İş Kavramı........................................ 1082
Araş. Gör. Esma Elif Şafak
Üst İrtifakı Üzerinde Birlikte Hak Sahibi Olanlardan Birinin Ölümünün
Sonuçlarına İlişkin İsviçre Federal Mahkemesi Kararı................................... 1112
Araş. Gör. Ekin Şentürk
İngiliz Hukukunda Sözleşmenin Yapıldığı Andaki Koşulların
Değişmesi ve Frustration Teorisi............................................................................ 1123
Dr. Murat Topuz
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Genel İşlem
Koşullarında Kapsam (Yürürlük) Denetimi......................................................... 1138
Prof. Dr. Aziz Can Tuncay-Dr. Fatma Burcu Savaş
Türk Borçlar Kanunu Uyarınca İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle
Feshi................................................................................................................................ 1175
Araş. Gör. Ezgi Turan
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Sözleşmenin Kuruluşuna İlişkin
Esaslı Değişiklikler..................................................................................................... 1197
Prof. Dr. İlhan Ulusan
Türk Borçlar Kanunu’ndaki Genel İşlem Şartlarına İlişkin Yeniliklerle
İlgili Bazı Düşünceler................................................................................................. 1219
Araş. Gör. Mustafa Ünlütepe
Yargıtay Kararları Doğrultusunda Hukuka Aykırı Fiil Nedeniyle Üçüncü
Kişinin Manevi Tazminat Talebi............................................................................ 1229
Araş. Gör. M. Ertan Yıldırım
Medeni Usul Hukuku Çerçevesinde Güvenli Elektronik İmzalı Belgelerin
Delil Niteliği ve Unsurları......................................................................................... 1290
Prof. Dr. Cevdet Yavuz
Tüketicinin KorunmasıBakımından İmalatçının (Ürün)
Sorumluluğu................................................................................................................. 1316
Araş. Gör. Işıl Yelkenci
Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş
Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Sözleşmenin Esaslı İhlali.................. 1333
Araş. Gör. Özge Yücel
Dolaşım ve Arabağlantı Sözleşmeleri.................................................................... 1373

Ürün Hakkında Soru Sor